Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TT-OSZP1-2020/013665/Vk

27.01.2020

Žiadosť SVP, š. p., OZ Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, na ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie. Navrhovaná činnosť „údržba kanála Kúty – Brodské v úseku km 4,5 – 6,0 v k. ú. obcí Kúty a Brodské“ zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie (celý riešený úsek) a do územia európskeho významu SKUEV2165 Kútsky les (časť riešeného úseku).

Oznámenie