Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2020/014221/Ma

10.02.2020

Žiadosť spoločnosti LEON Plus s.r.o., Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra-Kynek požiadala o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade k zámeru – revitalizácie rybníka v k. ú. Pusté Úľany na častiach parciel č. 1474/10, 1474/11 a 1474/12 (register C-KN). Dôvodom je prehĺbenie len časti jeho vodnej plochy o výmere 30000 m2, z ktorej budú vydobyté štrkopiesky do hĺbky 8 m.

Oznámenie