Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SO-OSZP-2020/000267

24.03.2020

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

/4.2.2020

OU-SO-OUZP-2020/000267

Ing. Mariňáková/0961765730

24. 3. 2020

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Sobrance p. č.: “C“ 460/7 – 22347 m2 – Trvalý trávny porast
460/8 – 24138 m2 – trvalý trávny porast
289/3 – 1383 m2 – trvalý trávny porast
Žiadateľ:
Ján Geľatič, 072 41 Vyšné Remety 79

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
Cca 50 % výmery parciel

Dôvodom výrubu je, vyčistenie parcely od náletových drevín, žiadateľ chce užívať tuto parcelu v súlade s druhom pozemku.
Žiadosť doručená dňa:
18. 3 2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru