Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2020/009436

06.05.2020

Dokument:  "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Námestovo"

Obstarávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Spracovateľ: ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica

Rok spracovania: 2019

files/okresy/namestovo_m1_sks.pdf

files/okresy/namestovo_m2_pozitiva.pdf

files/okresy/namestovo_m3_negativa.pdf

files/okresy/namestovo_m4_problemy.pdf

files/okresy/namestovo_m5_navrh.pdf