domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MI-OSZP-2020/012696

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Palín
Žiadateľ:
Obec Palín, OcÚ 129

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov druh lipa (3 ks) a jaseň (2ks), rastúce na parcele č. 730 k. ú. Palín

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy ohrozujú bezpečnosť a majetok občanov susedného pozemku.
Žiadosť doručená dňa:
2.7.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.