Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LC-OSZP-2020/002494

11.02.2020

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona.

Vec: žiadosť Mgr. Emílie Svoreňovej o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre 11 ks stromov (2 ks slivka, 1 ks jabloň, 3 ks čerešňa, 1 ks hruška, 1 ks orech, 2 ks jaseň a 1 ks buk) a 10 000 m2 (agát, lieska, hloh)
rastúcich v k.ú. Ábelová na parcelách KN-E č. 2279/2-3, 2269/14, 2272

Správne konanie začalo dňa 10.02.2020 podaním žiadosti.

V súlade s § 82 ods. 7 v nadväznosti na § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je v stanovej lehote (min. 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia) v prípade záujmu potrebné doručiť na adresu Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec písomné potvrdenie alebo elektronickou formou (e-podanie) záujmu byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Zverejnenie informácie dňa: 11.02.2020