hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/010397-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Anny Debnárovej, 032 32 Východná 750, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu drevín na parcelách č. KN-E 7201, 7576, 7577, 7943, 7944, 8114, 8115/1, 8858 v katastrálnom území Východná, vedené v KN-C ako trvalý trávny porast, obec Východná, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.