hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009349-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo, Ulica 1. Mája 95, 031 01 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 7 a § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Čierny Váh, v lesnom dielci 1403_1, o objeme 17 m3 a v lesnom celku Demänová, v lesnom dielci 270A3, o objeme 16 m3, v lesnom dielci 270A3, o objeme 27 m3, v lesnom dielci 272_1, o objeme 125 m3, v lesnom dielci 273A1, o objeme 33 m3, v lesnom dielci 277_1, o objeme 14 m3, v lesnom dielci 298F1, o objeme 38 m3, v lesnom dielci 299C1, o objeme 35 m3, v lesnom dielci 309_1, o objeme 18 m3, v lesnom dielci 312E1, o objeme 9 m3, v lesnom dielci 318_1, o objeme 29 m3, v lesnom dielci 319A1, o objeme 38 m3, v lesnom dielci 322A1, o objeme 12 m3, v lesnom dielci 328_1, o objeme 169 m3, v lesnom dielci 329_1, o objeme 42 m3 a v lesnom dielci 330A1, o objeme 19 m3 . Porasty ležia v ochrannom pásme ako aj vo vlastnom území NP Nízke Tatry, kde platí druhý a tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.