domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/027005

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 81 ks drevín a 8423 m² krovitého porastu, rastúcich na pozemku parc. č. 5499/16, č. 5500/1, č. 5103/3, č. 5501/6, č. 5501/7, č. 5501/9, č. 5501/10, č. 5501/11, č. 5501/12, č. 5501/13, č. 5501/14, č. 5499/25, kat. úz. Terasa, parc. č. 5654/5, č. 5558/1, č. 5558/2, č. 5654/4, č. 5587/2, č. 5587/3, č. 5654/2, kat. úz. Kamenné, parc. č. 6927/35, č. 6927/39, č. 6927/30, č. 6928/2, č. 6928/1, č. 6929, ka. úz. Severné Mesto.
Žiadateľ: ESVE, s.r.o., Rázusova 45, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 81 ks drevín a 8423 m² krovitého porastu, rastúcich na pozemku parc. č. 5499/16, č. 5500/1, č. 5103/3, č. 5501/6, č. 5501/7, č. 5501/9, č. 5501/10, č. 5501/11, č. 5501/12, č. 5501/13, č. 5501/14, č. 5499/25, kat. úz. Terasa, parc. č. 5654/5, č. 5558/1, č. 5558/2, č. 5654/4, č. 5587/2, č. 5587/3, č. 5654/2, kat. úz. Kamenné, parc. č. 6927/35, č. 6927/39, č. 6927/30, č. 6928/2, č. 6928/1, č. 6929, kat. úz. Severné Mesto. Dôvodom výrubu drevín je výstavba líniovej stavby – dopravnej a technickej infraštruktúry pre plánovanú výstavbu rodinných domov a občianskej vybavenosti na lokalite „Pod Bankovom“.
Žiadosť doručená dňa: 06.05.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.