domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/022118

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 5 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 1724, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: Základná škola, Považská 12, 040 11 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 5 ks drevín z toho 4 ks druhu borovica čierna (Pinus nigra) a 1 ks druhu lipa malolistá (Tilia cordata), rastúcich na pozemku parc. č. 1724, kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu stromov je, že sa nachádzajú v areály školy v tesnej blízkosti multifunkčného ihriska a budov školy, čo má nepriaznivý vplyv na statiku budovy. Uvedené dreviny sú zároveň mierne poškodené čím vzniká znížená fyziologická hodnota dreviny.
Žiadosť doručená dňa: 11.03.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.