domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KN-OSŽP-2020/013846

Číslo konania: OU-KN-OSŽP-2020/013846

Predmet konania: Súhlas na státie podľa § 68 písm. w) v súlade § 13 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny plávajúceho zariadenia s evidenčným označením SK-4-34089 na vodnom toku alebo inej vodnej ploche v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, a to pri pravom brehu Váhu v rkm 4,220 – 4,240 na pozemku s p.č. 12071/14 v k.ú. Komárno.

Žiadateľom je: Tibor Barta, Dulovská cesta 1088/40, 946 57 Svätý Peter

Dátum zverejnenia informácie: 17.9. 2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 7 dní od zverejnenia informácie písomne na adresu Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno alebo elektronicky na adresu oszp.kn@minv.sk