Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KN-OSZP-2020/005264

13.02.2020

Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania


Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 12.02.2020 od oznamovateľa Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce, na základe poverenia Hydromeliorácií, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211. Výrub drevín je odôvodnený osobitným predpisom , zákonom č. 364/2004 Z. z. o Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, riadnu prevádzku vodnej cesty a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov,


Predmet výrubu: výrub 13 ks orechu vlašského


Umiestnenie výrubu: k.ú. Dulovce, potok „Kuzmok Jarok“ – KNC 145/2.

Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny koná v súlade s § 47 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) nevzťahuje na konanie podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Email: