hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/00037

  Okresný úrad Gelnica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                Gelnica
                    18.11.2021                        OU-GL-OSZP- 2022/000037    RNDr. Demková /0961745711      19.1.2022

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce , spolu 38 ks drevín v druhovej skladbe (tuja západná, topoľ osikový,

dub letný, borovica lesná, smrek obyčajný...).

Dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci a rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 251/2, (orná pôda), C-KN 982/1

(ostatná plocha), C-KN 6 (ostatná plocha), E-KN 301 ( trvalý trávnatý porast) C-KN 1006/12 (zastavaná plocha),

C-KN 1006/3 (zastavaná plocha), C-KN 1006/1 E-KN 429 a 378/2) a C-KN 981( trvalý trávnatý porast) v k. ú. Prakovce.

Všetky pozemky s výnimkou parcely č. C-KN 251/2, ktorá je vo vlastníctve SPF Bratislava, sú vlastníctvom Obce Prakovce.

Žiadosť tvorí sumár drevín, ktorý zahŕňa požiadavky občanov obce. Drevinami (ich značnou výškou, zlým zdravotným

stavom) sa občania cítia byť ohrození. Výrub sa má uskutočniť v rámci periodickej obnovy verejnej zelene v obci

so zohľadnením požiadaviek občanov, požiadaviek na zabezpečenie bezpečnej prevádzky inžinierskych vedení

( niektoré z drevín zasahujú koreňovým systémom do ochranných pásiem) a s cieľom jej estetizácie.

Žiadosť bola doručená dňa:18.11.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou

alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                           Ing. Milan Turzák

                                                                                                             vedúci odboru