hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/000196

  OKRESNÝ   ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, Gelnica 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                       Naše číslo                                         Vybavuje/linka                            Gelnica
                     7.1.2022                                    OU-GL-OSZP- 2022/000196            RNDr. Demková /0961745711   11.1.2022

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Ing. Anna Vajdová, Prakovce 194, 055 62 Prakovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 23 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce.

             

Žiadosť bola odôvodnená nutnosťou zosúladenia stavu právneho na KN so skutkovým stavom.
Žiadosť bola doručená dňa: 7.1.2022.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou

alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                         Ing. Milan Turzák
                                                                                                                           vedúci odboru