hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2021/000803

 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                                 Vybavuje/linka                              Gelnica
                     12.7.2021       OU-GL-OSZP- 2021/000803    RNDr. Demková /0961745711     23.7.2021

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Ján Krestian, Závadka 206

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 79 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 7971 (TTP) v k. ú. Nálepkovo.
Ide o dreviny v druhovej skladbe 28 ks vŕba rakytová, 30 ks smrek obyčajný, 12 ks breza previsnutá , 6 ks vŕba biela

a 3 ks jelša sivá s obvodmi kmeňov (meranými vo výške 130 cm) nad 40 cm.

Uvedené dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadosť bola odôvodnená nutnosťou vyčistenia poľnohospodárskeho pozemku od drevín a kríkov a uvedenie do

súladu skutkového stavu so stavom právnym (do pôvodného stavu).

Žiadosť bola doručená dňa: 12.7.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť

písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                Ing. Milan Turzák
                                                                                                                  vedúci odboru