hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                     Vybavuje/linka               Gelnica
   27.1.2023     OU-GL-OSZP- 2023/000385 RNDr. Demková /0961745711 31.1.2023

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Kluknava, č. 177, 053 51 Kluknava

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Kluknava nasledovne :

Ide o výrub spolu 35 ks drevín z pozemku parc. č. C-KN 1302/3 (Ostatná plocha) v k. ú. Kluknava v nezastavanom území obce Kluknava. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená prestárlosťou drevín a ohrozovaním návštevníkov miestneho cintorína značnou výškou drevín a poškodzovaním pomníkov v dôsledku mohutnej koreňovej sústavy drevín.

Žiadosť bola doručená dňa: 27.1.2023

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                   vedúci odboru