hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo V                   Vybavuje/linka                 Gelnica
25.10.2022      OU-GL-OSZP- 2022/001031   RNDr. Demková /0961745711 24.1.2023

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: VPM STAV s. r. o., Partizánska 112/21, 055 01 Margecany

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub súvislého krovitého porastu podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Jaklovce nasledovne :

Ide o súvislý krovitý porast (druh lieska obyčajná) z pozemku parc. č. C-KN 2767/23 (TTP) v k. ú. Jaklovce v nezastavanom území obce Jaklovce. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená výstavbou autoumyvárne.

Žiadosť bola doručená dňa: 25.10.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                Ing. Milan Turzák
                                                                  vedúci odboru