hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/1057

O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1,  056 01 Gelnica 

 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo          Vybavuje/linka                     Gelnica  

7.11.2022     OU-GL-OSZP- 2022/001057 RNDr. Demková /09617457   13.11.2022

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Vlastimil Pobjecký, Októbrová 50, 08 01 Prešov

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Nálepkovo nasledovne :

spolu 6 ks drevín druhu (smrek obyčajný),rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 9142 v k. ú. Nálepkovo (TTP) v nezastavanom území obce Nálepkovo. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená zámerom presvetlenia pozemku a zamedzenie zmenšovania trávnatej plochy, jeho zachovanie súlade so stavom evidovaným v KN.

Žiadosť bola doručená dňa: 7.11.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                     Ing. Milan Turzák
                                                                                        vedúci odboru