Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BR-OSZP-2020/002764 MED

23.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/20020 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Valaská

Žiadateľ: Družstvo vlastníkov oviec Ing. Milan Mihál, Mierová 6, 976 46 Valaská

Pozemky: KN – C 2489/1, 2489/3, 2490/2, 2480/2, 2470/1, 2662, 2491

Odôvodnenie: čistenie pastvín pozemkov za účelom pasenia oviec


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď písomne na adresu:
· Okresný úrad Brezno, OSŽP, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno


alebo elektronicky (s autorizovaným elektronickým podpisom) na adresu:
·
miroslava.kuklicova@minv.sk, resp. jakub.medved2@minv.sk
v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.