domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-BA-OSZP3-2020/122195/MAA

 

Správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Bratislava (alebo jeho právnemu predchodcovi, Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava) o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, alebo elektronicky na adresu: andrej.matecek@minv.sk v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Začaté správne konanie:

Poradové číslo

Spisová značka konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom
v konaní

Predmet konania

1.

OU-BA-OSZP3-2020/122195/MAA

2.9.
2020

25.9.2020

5 pracovných dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: 6 kusov ihličnanov v extraviláne katastrálneho územia Rača, pozemok C-KN č. 2439/2, podaná Ing. Matúšom Zavarským