Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP-2020/00923

01.07.2020 Žiadosť o výrub poškodených drevín (v zlom zdravotnom stave) v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici.

OU-BS-OSZP-2020/000928

30.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na usporiadanie verejného kultúrneho podujatia na pozemku parc. č. C KN 3923 v k. ú. Štiavnické Bane