Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP-2020/000408

17.02.2020 výrub drevín rastúcich mimo lesa, na pozemku parcelné číslo C KN 3806/1 rastúcich v areáli Botanickej záhrady