domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-BB-OSZP1-2020/028797-Ko

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s realizáciou stavby "Výstavba a zlepšovanie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1. etapa, I/72 Brezno - most ev. č. 72-045".

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.