Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2020/022418-Ko

Konanie vo veci žiadosti o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. na prístup motorovým vozidlom k nehnuteľnostiam žiadateľa v k.ú. Hiadeľ a v súvislosti s výkonom práva poľovníctva v poľovnom revíri "ŠPONGA".

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.