Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2020-008631-Ku

13.02.2020

Konanie o vydaní súhlasu na rekonštrukciu časti Náučného chodníka Jakuba Surovca vybudovaním ferraty v  Čertovej doline na parcele č. 8369/52 v k.ú. Tisovec na území Národného parku Muránska planina a ďalších potrebných súhlasov a výnimiek.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.