Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

Marec 2020

Slovenská agentúra životného prostrediapodujatia – marec 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

3.3.2020

Pracovné stretnutie

SAŽP BB

Koncepcia rozvoja EVVO v SAŽP do r. 2030 – stretnutie k akčnému plánu na rok 2020 (3.3., SAŽP)

4.3.2020

Metodický deň

Topoľčany

Metodický deň k školskému programu Enviróza

4.3.2020

Zelený svet

SAŽP BB

Vyhlásenie 25.ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

6.3.2020

Portál environmentálnej výchovy EWOBOX

SAŽP BB

Prezentácia, školenia a metodické dni k EWOBOXU interní zamestnanci SAŽP

7.3.2020

Dobrovoľnícka víkendovka

SEV Dropie

Orezávanie a výsadba hlavových vŕb

9.3.2020

Zelený vzdelávací fond

SAŽP BB

Seminár pre príjemcov podpory zo ZVF, cieľom seminára je priblížiť príjemcom proces podpisu zmlúv, predstaviť Ewobox a zodpovedať otázky týkajúce sa VO a vyúčtovania projektov.

9.3.2020

Workshop

SEV Dropie

Zakladanie lúky v MŠ Zemianska Olča (rodičia, deti) v spolupráci s BROZ

10.3.2020

Environmentálny výučbový program

PinkHarmony, Zvolen

Návšteva žiakov vo Zvolene (konzervatórium, športová škola a umelecká škola) s programom - Príbeh plastu.

11.3.2020

Portál environmentálnej výchovy EWOBOX

Banská Bystrica

Prezentácia a školenia k EWOBOXU – Štátna ochrana prírody SR

11.3.2020

Erasmus projekt

Bratislava

Erasmus projekt *Climate change and environmental protection in a European Context . *, odborná prednáška v anglickom jazyku pre 6 partnerských škôl na OANBA v Bratislave

16.3.2020

Workshop

SEV Dropie

Ako sa to robiť dá pre pedagógov a účastníkov súťaže Hypericum 2020

19.3.2020

Metodický deň

Humenné

Metodický deň k školskému programu Enviróza

25.3.2020

Modelová exkurzia

SEV Dropie

Modelová exkurzia pre pedagógov, školy a materské školy regiónu na novovytvorených edukačných plochách v SEV Dropie

26.3.2020

Portál environmentálnej výchovy EWOBOX

SEV Dropie

Prezentácia a školenia k EWOBOXU – pre Štátny pedagogický ústav v Bratislave.

31.3.2020

Pracovné stretnutie

SAŽP BB

Certifikácia organizácií poskytujúcich EVVO v SR – prvé stretnutie Pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR

Národná zoologická záhrada Bojnice – marec 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

Utorky a štvrtky

Zooškola

prednášková sála v ZOO, 9, 11, 13, 17.00 hod.

Témy: Kto žije v lese, Jedy v prírode, CITES
interaktívna prednáška

3.3.2020

Super rok biodiverzity

prednášková sála v ZOO, 9, 11, 13 hod.

Prednáška venovaná WWD na tému: Zachovanie všetkého života na Zemi.

13.3. 2020

Zooworkshop

prednášková sála o 17.00 hod.

Téma: Stopovanie zvery

19.3.2020

Seminár pre učiteľov

prednášková sála v Zoo Bojnice od 9. - 12.00 hod.

Seminár je venovaný zooškole a ewoboxu. Ako si môžu učitelia spestriť hodiny prirodovedných predmetov, ako používať ewobox

26.3.2020

Načo-obal

prednášková sála v ZOO Bojnice o 17.00 hod.

Stretnutie s majiteľmi bezobalového obchodu, ich eko tipy.


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
podujatia – marec 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

16.01. – 07.03.2020

Výstava
Pohľad do hlbín Zeme

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Prezentácia podzemných priestorov z pohľadu praktického jaskyniarstva, geológie, zoológie, paleontológie, klimatológie, archeológie, histórie a ďalších vedných odborov.

04.03.2020
14.30 hod.

154. ekopodujatie
Krajina mikrosvet
– zaujímavosti z mikrobiológie

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Prednáška Ing. J. Lakotu zameraná na históriu vzniku mikrobiológie ako vedného odboru, definovanie a zaradenie mikróbov v systéme živej prírody, metódy výskumu a existujúce laboratórne techniky kvalitatívnej analýzy ako aj na praktické odvetvia mikrobiologických odborov ako epidemiológia a mikrobiológia pitných a úžitkových vôd.

11.03.2020
09.00 – 15.00 hod.
v hodinových intervaloch na objednávku

Podujatie pre základné a stredné školy
Zachovanie života na Zemi – Divá príroda na  Slovensku

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Podujatie realizované pri príležitosti Svetového dňa divej prírody. Cieľom je zvýšiť povedomie o voľne rastúcich rastlinách a voľne žijúcich živočíchoch, zdôrazniť ich prínos a  význam pre biodiverzity nielen vo svete ale aj Slovenska, poukázať na  ich ochranu ako aj na potrebu boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi.

12.03. – 04.05.2020

Výstava
Kalcit, majster tvarov

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Výstava zaujímavou formou predstaví jeden z najúžasnejších minerálov z  hľadiska premenlivosti kryštálových tvarov, rozšírenia po celom svete, jedinečných vlastností, ktoré výrazne ovplyvnili technický pokrok, ako aj z hľadiska univerzálnosti použitia v našom každodennom živote (vzácne exponátmi kalcitov zo zbierok slovenských múzeí, Univerzity Komenského a  Univerzity Friedricha Schillera z Jeny v Nemecku).

13.03.2020
14.30 hod.

155. ekopodujatie
O dinosauroch a iných pravekých tvoroch, čo žili v Tatrách, keď ešte ani Tatier nebolo

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Prednáška doc. RNDr. J. Michalíka, DrSc. Zameraná na územie Vysokých Tatier v časoch dávno minulých. Informácie o  vývoji tohto územia aj o dávno vyhynutých podivuhodných tvoroch, ktoré ho obývali „keď ešte ani Tatier nebolo“.

26.03.2020
09.00 – 15.00 hod.
v hodinových intervaloch na objednávku

Podujatie pre základné a stredné školy
Voda a klimatická zmena

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Podujatie realizované pri príležitosti Svetového dňa vody. Poznávanie rieky Váh od jej prameňov až po vodnú nádrž Liptovská Mara, informácie o výrobe a čistení vody, spotrebe vody a uhlíkovej stope, spoznanie vodného mikrosveta, ekohra.

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
podujatia – marec 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

3.február-17.apríl

Výtvarná súťaž: My sa nevieme sťažovať nahlas

Galéria J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

22. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou My sa nevieme sťažovať nahlas.

4., 11.,18.,25.marec
vždy o 13:00 hod.

Geobádateľňa pre všetkých.

Berggericht- Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Miesto určené na  laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.

2.-6.marec,
9.-13.marec,
16.-20.marec,
23.-27.marec,
30.-31.marec

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

4.marec

Prázdniny v Dielničke

Kammerhof- Dielnička, Kammerhofská 2,
Banská Štiavnica

Tvorivé dielne počas jarných prázdnin 2020.

6.marec-28.jún 2020

Výstava TOTO! je Kabinet ilustrácie XI.

Galéria J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Výstava ilustrácií –Karola Ondreičku. Vernisáž o 17:00 hod.

16.-20.marec

Svetový deň vody

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Podujatie venované Svetovému dňu vody. V roku 2020 pod názvom „ Voda nad zlato”-interaktívna hodina.

marec 2020

Škola v múzeu- všetky aktivity z ponuky projektu

expozície SBM- Banská Štiavnica, Handlová

Ponuka aktivít, tvorivých dielní pre školy a verejnosť je zverejnená na stránke: www.muzeumbs.sk

do 31. marca 2020

Výstava: ECCE TERRA... (Hľa krajina...) + vedomostný kvíz

Berggericht- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Výstava venovaná zmene banskoštiavnickej krajiny a  mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia.


SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
podujatia – marec 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

10.3.

Prezentácia pri príležitosti Svetového dňa vody

ZŠ Krosnianska 4, Košice

Prednáška

20.- 21. 3

Deň otvorených dverí na vybraných vodných stavbách

VS Ružín, Hriňová, Drahovce, Veľke Kozmálovce, Oravská Priehrada

Exkurzie spojené s odborným výkladom

25.-28.3

Coneco

Incheba BA

výstava, prezentácia práce vodohospodárov

Marec

Svetový deň vody

Ružomberok

Edukácia žiakov I. a II. stupňa základných škôl o význame vody pre  zachovanie životného prostredia a pre rozvoj. Konferencia spojená s  vyhodnotením súťaže pre žiakov základných škôl.

Marec

Svetový deň vody

územie OZ BA, BB, KE, PN

prednášky, čistenie brehov vodných tokov na  celom Slovensku

Marec

Svetový deň vody

Žarnovica

ukážka techniky SphH Zvolen, ktorou sa vykonáva údržba VT a VS, výklad o aktuálnej činnosti SVP, š.p.


Podujatia ŠOP SR - marec 2020

Termín Názov Miesto konania Stručná anotácia
2. a  6.3.2020 Život stromu Zvolen edukačný program pre ZŠ zameraný na naše druhy drevín a ich plody
16. a 18.3.2020 Čo je to mokraď? Zvolen, Banská Bystrica edukačný program pre ZŠ zameraný na mokrade, rastliny a živočíchy žijúce v mokradiach
23.3.2020 Svetový deň vody Banská Bystrica edukačný program pre ZŠ k Svetovému dňu vody
4.3. a  18.3.2020 Mokrade a ramsarské lokality Žilina, Dlhé Pole výučbový program pre 2.st.ZŠ zameraný na význam, funcie a ochranu mokradí, vrátane ramsarských lokalít
5.3 a 18.3.2020 Odpady Žilina, Dlhé Pole výučbový program pre 2. stupeň ZŠ o odpade, spojený s praktickými ukážkami triedenia odpadu a tvorivými dielňami
9.3.2020 Národný park Malá Fatra a ochrana prírody Varín výučbový program pre 2.st ZŠ zameraný na prírodu NP Malá Fatra
10.3.2020 Suveníry a ohrozenie zvierat Varín výučbový program pre ZŠ zameraný na problematiku CITES
11.3.2020 Vtáčí život Varín výučbový program pre ZŠ zameraný na spoznávanie našich druhov vtákov a ich ohrozenie, spojený s hrami k danej téme (vtáčie bingo)
13.3.2020 Prečo nemá hus páví chvost Krasňany výučbový program pre MŠ zostavený na základe rozprávky V. Sutejeva, zameraný na  rozoznávanie vtákov podľa rôznych znakov, potravy a biotopu, v ktorom žijú
16.3., 20.3., 26.3., 27.3.2020 Tajomstvo lesa Varín, Ďurčiná, Šútovo, Rajec výučbový program pre MŠ a ZŠ o význame lesa pre človeka
17.3. a  31.3.2020 Príbeh medvedice Fatry Varín, Kraľovany výučbový program pre MŠ o živote medveďa hnedého
19.3.a 24.3.2020 Život veľkých šeliem Varín, Žilina výučbový program pre  ZŠ zameraný na naše veľké šelmy
27.3.2020 Mravčekovia Varín výučbový program pre MŠ o význame mravcov v prírode a o živote v mravenisku
marec 2020 Voda ako nositeľka života v podzemí Jaskyňa Domica exkurzia pre  študentov SŠ
marec 2020 Význam vody v  krasovej krajine Demänovská jaskyňa slobody exkurzia pre študentov VŠ
9.,11.,16.,18., 23.,24.,27.3.2020 Putovanie vodných kvapiek Pavčina Lehota, Važec, L. Mikuláš, Hiadeľ, L. Ján, Ľubeľa, Nemecká edukačný program pre MŠ a ZŠ o  kolobehu vody na Zemi
10.3.2020 Strom je veľký dom Východná edukačný program pre MŠ o význame stromov a dôležitosti ich ochrany
12. a 25.3.2020 Vodní obyvatelia L. Sliače prednáška pre MŠ o význame vody a  živočíchoch vodných biotopov
13.,17.,19.3.2020 Ako žabka o  mokraď prišla Dovalovo, Podtureň, L. Sliače edukačný program pre MŠ o mokradiach
2.,18.,20.,31.3.2020 Zdravý les je veľká rodina L. Hrádok, Dovalovo, L. Ján, Ľubeľa prednáška pre MŠ o  prirodzenom lese a monokultúrach
4. a 26.3.2020 Vtáčí svet L. Mikuláš, Podureň edukačný program pre MŠ o živote našich vtákov, ich hniezdach, vtáčích hlasoch a o pomoci človeka vtákom počas zimy
6.,13.,30.3.2020 Medveď Dovalovo, L.Hrádok, Valaská prednáška pre  ZŠ, MŠ a Špeciálnu ZŠ o živote našej najväčšej šelmy
3.- 6.3.2020 Odpad triedim veľmi rád.... Podtureň, Hradná edukačný program pre  MŠ a ZŠ o odpadoch, jeho separovaní a druhotnom využití
11.3.2020 Bociany a žabky Valaská eduakčný prgram pre ZŠ zameraný na život žiab a bocianov (vývojový cyklus žiab, jarná migrácia a problémy s tým spojené, letné koncerty, zimný spánok, zaujímavosti súvisiace so  spôsobom života bocianov)
13.3.2020 Môj kamarát strom Valaská eduakčný program pre  ZŠ o našich drevinách, ktoré tvoria les a ich význame
19.3.2020 Tráva spálená, bolesť znamená Brezno prezentácia pre ZŠ zameraná na nebezpečenstvá a následky spôsobené vypaľovaím trávy v  prírodnom prostredí
marec 2020 Veľké šelmy Nemecká prednáška pre deti zo ŠKD o živote našich veľkých šeliem
10.,13.,17.3.2020 Zachovanie biodiverzity na Zemi Poprad prezentácia o zachovaní biodiverzity na Zemi spojená s besedou pre žiakov ZŠ pri príležitosti Svetového dňa divej prírody
11.3.,18.,19.,24., 27.3.2020 Vodný ekosystém Svit, Poprad, Batizovce, Sp. Teplica beseda o vodnom ekosystéme spojená s premietaním filmov k danej téme pre ZŠ a SŠ pri príležitosti Svetového dňa vody
9.3.2020 Mokrade Rožňava beseda pre  žiakov gymnázia o mokradiach spojená s  premietaním filmu na danú tému
10.3.2020 Pestrá príroda Slovenského krasu Rožňava prednáška pre žiakov ZŠ o prírode NP Slovenský kras
marec 2020 Život vo vode Plešivec edukačný program pre  MŠ o význame a kolobehu vody na Zemi
marec 2020 Svetový deň divej prírody Rožňava besedy pri príležitosti Svetového dňa divej prírody pre žiakov ŠKD
3.3. a  6.3.2020 Pestrý život praleso Lokca, Oravská Lesná prednáška pre ZŠ pri príležitosti Svetovému dňa divej prírody
4.3.2020 Chránené územia Hornej Oravy Nižná nad Oravou prednáška pre žiakov spojenej školy prírode Hornej Oravy
11.3.2020 Príbeh kvapiek Vyšný Kubín edukačný progam pre  MŠ o kolobehu vody v prírode
13.3.2020 Zachovajme všetok život na Zemi Oravský Podzámok prednáška spojená s hrami k danej téme pre  Školský klub pri príležitosti Svetového dňa divej prírody
17., 18., 20., 27.3.2020 Hráme sa na vodu Námestovo, Oravská Polhora, Rabča, Štefanov prednáška pre MŠ, ZŠ a spojenú školu pri príležitosti Svetového dňa vody
23.3.2020 Les a jeho život Liesek edukačný program pre  MŠ zameraný na les a lesné živočíchy
4.3.2020 Prázdninové eko-dopoludnie Komunitné centrum Zamutov akivity pre deti zamerané na ochranu prírody pri príležitosti Svetového dňa divej prírody
9.,11.,13.3.2020 Veľké šelmy Hanušovce edukačný program pre ZŠ o veľkých šelmách
10.3.2020 Strom je veľký dom Pečovská Nová Ves edukačný program pre  MŠ o význame stromov a ich obyvateľoch
17.3.2020 Vtáci našich záhrad Prešov
edukačný program pre MŠ o vtákoch, ktoré navštevujú naše záhrady


Výskumný ústav vodného hospodárstva– marec 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

1.3.2020

Vyhlásenie súťaže

VÚVH

Pri príležitosti SDV 2020 bola vyhlásená súťaž študentov umeleckých škôl na tému Voda a klimatická zmena

24.3.2020

Svetový deň vody 2020

Hotel Pod lipou, Modra

Slávnostné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa vody, téma: Voda a klimatická zmena.

25-28.3.2020

Coneco

Incheba, Bratislava

Prezentácia VÚVH, stánok v rámci MŽP SR