hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Odpočet úloh z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2021 - 2024

164 úloh z toho:
71 splnených úloh
38 čiastočne splnených úloha
55 úloh sa priebežne plní

 

Programové vyhlásenie vlády Úlohy Pridaná hodnota pre občana
Vláda SR vníma aj potrebu zjednodušenia implementácie eurofondov tak, aby dokázali pružne reagovať na zmeny v regionálnom kontexte a potrebu skrátenia časového obdobia nevyhnutného na prípravu a schvaľovanie strategických programových dokumentov. Príprava nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. - Priebežne sa plní 

Aktívna účasť MŽP SR pri tvorbe integrovaných územných stratégií a Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC - Splnená
Odstránenie nejasností pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom a zjednodušenie implementácie eurofondov prispeje k právu občana na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.
časť Vzdelávanie ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska

(Vláda SR uznáva, že popri formálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí zohráva dôležitú úlohu ich neformálne vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania, a preto podporí rozvoj príslušnej infraštruktúry a zabezpečí systémovú a transparentnú finančnú podporu neformálneho vzdelávania, vrátane umeleckého vzdelávania a voľnočasových aktivít. (str. 72))
Realizácia Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) do roku 2025 a Koncepcie rozvoja EVVO v SAŽP do roku 2030. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Prebieha rekonštrukcia SEV Dropie na modelové vzdelávacie centrum pre zmenu klímy - Splnená

Každoročne pripravovaná špecifikácia Environmentálneho fondu pre oblasť environmentálnej výchovy - Splnená
Environmentálna výchova má pozitívny vplyv na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov k ochrane životného prostredia a udržania života na Zemi.
Vláda SR vytvorí efektívne nástroje na posilnenie zodpovednosti osôb vo výstavbe za kvalitu stavieb a vytvorí podmienky pre zvýšenie analytickej, kontrolnej a dozornej činnosti štátu vo výstavbe. Zrušia sa stavebné úrady, naopak posilní sa pozícia špecializovaných úradov pri analýze vplyvov a záujmov zúčastnených aktérov a posilnenia postavenia Slovenskej stavebnej inšpekcie pri kontrole v stavebníctve a rozhodovaní v rozporovom konaní. V ostatných častiach sa verejná správa ponechá na neštátnych subjektoch, akými sú napríklad územné samosprávy v oblasti územného plánovania, projektanti pri príprave a realizácii stavieb, ekologické spolky pri kontrole verejných záujmov na ochranu životného prostredia a ostatní dotknutí občiansko-právnymi prostriedkami. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné zefektívnenie procesu EIA a jeho nastavenie na medzinárodný štandard vyspelých krajín. Príprava nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. - Priebežne sa plní

Návrh zákona o krajinnom plánovaní - Priebežne sa plní
Zefektívnenie procesu EIA ako aj súvisiaca príprava nového zákona o stavebnom poriadku a územnom plánovaní prispeje k právu občana na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.
Prvoradou úlohou bude vysporiadanie sa s negatívnymi následkami pandémie COVID-19, zmiernenie jej dopadov na cestovný ruch a oživenie tohto odvetvia na Slovensku. Štúdia zameraná na prírodný a udržateľný turizmus vo vybraných chránených územiach Slovenska, návrh zákona o správe lesov v národných parkoch - Splnená (v legislatívnom procese) Oživenie cestovného ruchu spojené s posilnením lokálnych pracovných miest, produkciou výroby a služieb a zlepšovanie životnej úrovnej obyvateľov, najmä na území národných parkov.
Slovensko zaostáva v oblasti ochrany životného prostredia. K nášmu prírodnému bohatstvu – vode, pôde, vzduchu, lesom a biodiverzite sa musíme správať zodpovednejšie. Vláda SR si uvedomuje, že každý štát musí vynaložiť maximálne úsilie na zlepšenie stavu globálneho životného prostredia, aby aj ďalšie generácie mali plnohodnotné prostredie pre svoj život. Vláda SR vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na zlepšenie stavu životného prostredia s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok. Založenie Rady vlády pre európsku zelenú dohodu - Splnené Zmeny v praxi Envirofondu - Splnené Štúdia zameraná na prírodný a udržateľný turizmus vo vybraných chránených územiach Slovenska. - Priebežne sa plní

Opatrenia vyplývajúce z Envirostratégie 2030 a Európskej zelenej dohody - Priebežne sa plní
Oživenie cestovného ruchu spojené s posilnením lokálnych pracovných miest, produkciou výroby a služieb a zlepšovanie životnej úrovnej obyvateľov.
Vláda SR sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody a ku Agende 2030 a jej 17 cieľom udržateľného rozvoja. Vláda SR bude pokračovať v programe Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej Slovensko 2030) s dôrazom na otvorené vládnutie, transparentnosť a participáciu štátnej správy, podnikateľov, akademickej sféry, samosprávy a občianskej spoločnosti. Participácia MŽP SR na národných aktivitách týkajúcich sa Agendy 2030 - tvorba indikátorov a odpočtovanie cieľov - Čiastočne splnená a priebežne sa plní Zvyšovanie schopnosti prispôsobiť sa nepriaznivm zmenám klímy a posilovanie odolnosti voči zmene klímy.
Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. K využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity, klímy a zásad trvalo udržateľného rozvoja. Program podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (SK-Klíma). - Priebežne sa plní

Aktívna participácia MŽP SR na príprave surovinovej politiky (gescia MH SR) - Priebežne sa plní
Zvyšovanie schopnosti prispôsobiť sa nepriaznivm zmenám klímy a posilovanie odolnosti voči zmene klímy.
K využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity, klímy a zásad trvalo udržateľného rozvoja. Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien. Zákon č.7/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. s účinnosťou od 1.1.2021 - Splnená

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 56/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Splnená

Bola zavedená celoročná ochrana vlka - Splnená

Aktivity v oblasti nelegálneho obchodu so živočíchmi - Splnená (v legislatívnom procese)
Zákaz držby a odovzdania vybraných druhov živočíchov do držby inej osoby na území Slovenskej republiky, najmä za účelom regulácie súkromných a komerčných chovov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov má pre občana pridanú hodnotu najmä v ochrane, zachovaní a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode, čo má priaznivý vplyv na zachovanie biodiverzity a wellbeing daných jedincov.
Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien. Rozpracovanie Envirostratégie 2030 - Priebežne sa plní Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska patrí zlá kvalita ovzdušia, nízka miera recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočná ochrana vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov. Rozpracovanie Envirostratégie 2030. - Priebežne sa plní Zvyšovanie počtov monitorovacích staníc - Splnené

Aktívne riešenie infrigementov - Priebežne sa plní
Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Cieľom predkladaného programového vyhlásenia je dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a podporiť prechod na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 - Splnené (schválené vládou, číslo uznesenia: 676/2021)

"SR plánuje prispieť k uvedenému cieľu prostredníctvom poskytovania spolufinancovania úspešným projektom LIFE zo štátneho rozpočtu SR (nariadenie EP a Rady č. 2021/783 zo dňa 29.4.2021). - Priebežne sa plní Vytvorenie sekcie obehového hospodárstva na MŽP SR - Splnené

Oblasť podpory prechodu na obehové hospodárstvo je zapracovaná v návrhu operačného programu na roky 2021 - 2027, a to zameraním aktivít najmä na predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber komunálnych odpadov a recykláciu odpadov. - Splnená

Na podporu prechodu na zelené a obehové hospodárstvo je prevádzkovaná a priebežne aktualizovaná Informačná platforma Zelené hospodárstvo (https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/). - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Projekt ""Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR"" v spolupráci s OECD a Európskou komisiou - Priebežne sa plní"
Zakotvenie princípov obehového hospodárstva v podmienkach SR vytvorí základ pre udržateľnejší a inovatívnejší ekonomický model s potenciálom tvorby nových pracovných miest.
Aj napriek zlepšeniu stavu životného prostredia v posledných desaťročiach naše súčasné politiky a systémy výroby a spotreby neumožňujú dosiahnutie dlhodobých cieľov udržateľného rozvoja a zabezpečenie zdravého životného prostredia pre všetkých obyvateľov. Globálne megatrendy, ako je napríklad aj súčasné šírenie pandémie COVID-19, ilustrujú našu zraniteľnosť ako civilizácie a dlhodobé environmentálne problémy, akými sú zdravie a život ohrozujúce toxické skládky, znečistené ovzdušie a voda, sa stávajú v očiach verejnosti naliehavými a prioritnými úlohami štátu. Tieto naliehavé výzvy si vyžadujú systémové zmeny v spravovaní štátu a činností jednotlivých rezortov nad rámec kompetencií rezortu životného prostredia. Krízu, ktorú spôsobil COVID-19, bude Slovensko vnímať ako prelom v doterajšíchpostojoch voči zodpovednosti štátu pri ochrane zdravia a životov občanov. Máme príležitosť poučiť sa a začať budovať zelenšiu a voči zmenám klímy odolnejšiu ekonomiku. Plán obnovy a odolnosti SR ako reakcia na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 predstavuje príležitosť vykonať zásadné reformy a investovať do riešení pre súčasné výzvy s ohľadom na budúce generácie - Čiastočne splnená a priebežne sa plní MŽP SR je gestorom 18 komponentov Plánu obnovy a odolnosti - Čiastočne splnená a priebežne sa plní Prostredníctvom informácií nachádzajúcich sa na portáli Informačná platforma Zelené hospodárstvo majú občania možnosť informovať sa o rôznych aktivitách, ktoré sú súčasťou prechodu na obehový model hospodárstva.
Slovensko bude aktívne presadzovať národné záujmy a formovať environmentálnu a klimatickú politiku EÚ. Bude aktívne a zodpovedne pôsobiť na medzinárodnej úrovni a podporovať dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) prostredníctvom využívania skúseností z transformačného a prístupového procesu. Vláda bude tiež dynamicky rozvíjať regionálnu a bilaterálnu spoluprácu v environmentálnej a klimatickej oblasti. Bude riešiť implementačné nedostatky vyplývajúce z európskej legislatívy a proaktívne vstupovať do prípravy a implementácie globálnych a európskych cieľov. MŽP SR aktívne koordinuje prípravu a vystupovanie delegácií SR na zasadnutiach podporných orgánov, odborných pracovných skupín Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy vrátane Parížskej dohody a  taktiež odborných pracovných skupín v súvisiacich štruktúrach EÚ. - Priebežne sa plní

Príspevok k riešeniu SDGs prostredníctvom účasti v pracovnej skupine pre Agendu 2030; príprava indikátorov za oblasť životného prostredia - Splnená a priebežne sa plní
Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Osobitná pozornosť bude venovaná Európskej zelenej dohode, ktorá je veľkou príležitosťou pre modernizáciu Slovenska. Vzhľadom k jej nadrezortnému charakteru bude na Slovensku pokračovať horizontálna koordinácia tejto dohody na najvyššej možnej úrovni s aktívnym zapojením všetkých relevantných aktérov. Uznesením vlády č. 699/2020 bola dňa 4. novembra 2020 z iniciatívy MŽP SR zriadená Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu; v apríli 2020 sa uskutočnilo 1. zasadnutie - Splnená a priebežne sa plní

Spracovanie modernizovanej siete Eionet-SK reflektujucej Európsku zelenú dohodu. - Priebežne sa plní
Rada vlády SR pre Zelenú Európsku dohodu garantuje úzku koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých rezortov (životné prostredie, hospodárstvo, pôdohospodárstvo, financie, výstavba a doprava, školstvo, sociálne veci a ďalšie), samospráv, akademickej obce, mimovládnych a odborných organizácií a monitoruje pokrok pri implementácii dohody.

Prostredníctvom siete Eionet (Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť) zhromažďuje EEA (Európska environmentálna agentúra) informácie o životnom prostredí jednotlivých krajín, ktoré slúžia na podporu procesov environmentálneho riadenia, tvorby a hodnotenia environmentálnej politiky a účasti občanov na národnej, európskej a celosvetovej úrovni.
Vláda SR bude realizovať opatrenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 a iných nadväzujúcich sektorových stratégií. Pravidelná aktualizácia Plánov hlavných úloh MŽP SR a podriadených organizácií. - Splnená a priebežne sa plní

Rozpracovanie Implementačného plánu k ES2030. - Priebežne sa plní
Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda reviduje Nízkouhlíkovú stratégiu a Národný integrovaný energetický a klimatický plán, prijme zákon o zmene klímy a podporí decentralizáciu a dereguláciu energetiky. V roku 2021 začali prípravy na aktualizáciu Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja do roku 2030 s výhľadom na rok 2050 a Integrovaného národného a energetického plánu do roku 2030. - Priebežne sa plní

V roku 2021 sa začal pripravovať prvý Zákon o zmene klímy, pričom v prvotnej fáze sa vytvorila expertná skupina zložená zo zástupcov viacerých rezortov a odbornej verejnosti. - Priebežne sa plní
Prirpavovaný zákon o zmene klímy bude spolu s novelou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami predstavovať priamy nástroj MŽP SR na zvládnutie globálnej výzvy, ktorú predstavuje zmena klímy aj v slovenských reáliách, čím sa zabezpečí dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Na dosiahnutie lepšieho stavu životného prostredia je potrebná integrácia environmentálnych princípov aj do iných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a na zásade nadrezortného prístupu. Za účelom vyhodnotenia integrácie environmentálnych princípov do iných sektorových politík ako aj výsledných dopadov týchto politík na životné prostredie je vypracovaný mechanizmus sektorových indikátorov, ktoré sú vyhodnocované v dvojročných intervaloch a výsledky sú zverejňované na Enviroportáli. - Splnená a priebežne sa plní

Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020. - Splnená

Aktívna participácia MŽP SR na realizácii Akčného plánu hospodárskej politiky - Splnená (pre rok 2020 a 2021) a naďalej sa priebežne plní

Participácia na príprave Surovinovej politiky - Priebežne sa plní

Participácia na realizácii politík v obvlasti pôdohospodárstva a nulového znečistenia - Priebežne sa plní
Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Participácia verejnosti vrátane zapojenia samospráv, akadémie, podnikateľského, ako aj tretieho sektora pri príprave a implementácii zlepší kvalitu navrhovaných riešení.

Návrh zákona o ochrane ovzdušia: VÚC a obce budú mať kompetencie vypracovať programy starostlivosti o kvalitu ovzdušia, v ktorých navrhnú svoje opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Okrem toho, samosprávne orgány dostanú právomoc regulovať malé zdroje a činnosti na svojom území vydaním všeobecne záväzného nariadenia. - Priebežne sa plní


Implementácia projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia; MŽP SR spolupracuje na zlepšení kvality ovzdušia na Slovensku so zapojenými VÚC a ďalšími partnermi. - Splnená a priebežne sa plní

Na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov pôsobí 14 manažérov kvality ovzdušia, ktorí vytvárajú prepojenie medzi národnou a lokálnou úrovňou riadenia kvality ovzdušia. - Splnená a priebežne sa plní

Príprava a implementácia Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát so zapojením verejnosti vrátane samospráv, akadémie, podnikateľského, ako aj tretieho sektora. - Splnená a priebežne sa plní

Participacia verejnosti na foresightovych aktivitách. - Priebežne sa plní

Podpora občianskych iniciatív za ochranu prírody - Splnená a priebežne sa plní

Aktívna spolupráca s mimovládnym sektorom pri aktivitách Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu v r. 2021 - Splnená
Zo zapojenia miestnych orgánov do riadenia kvality ovzdušia vyplýva pre občana bezprostrednejší spôsob ovplyvňovania tvorby politík týkajúcich sa životného prostredia. Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Vláda SR pripraví program verejnoprospešných prác a prostredníctvom aktivačného príspevku zapojí dlhodobo nezamestnaných do práce na zlepšení životného prostredia, ako čistenie obce, práce na poliach, vodozádržných opatreniach, pomocné práce pri triedení odpadu a odstraňovaní čiernych skládok. Predmetná úloha patrí primárne do gescie MPSVaR, pričom si bude vyžadovať úzku medzirezortnú spoluprácu s MŽP SR. Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Na zabezpečenie efektívneho výkonu štátnej správy na okresných úradoch posilníme kontrolovateľnosť výkonu ochrany životného prostredia a zabezpečíme, aby MŽP SR malo reálny vplyv na kvalitu práce pracovníkov. Obnova špecializovanej štátnej správy - Priebežne sa plní

CAF - medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) je v súčasnosti jediným slovenským ministerstvom, ktoré má platný medzinárodne uznávaný titul v oblasti manažérstva kvality. - Splnená a naďalej sa priebežne plní

Bol publikovaný Zákon č. 347/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. - Splnená
Dodržiavanie a rozvíjanie ústavného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie.
Vláda SR zváži zlúčenie odborov starostlivosti o životné prostredia s pozemkovo-lesnými odbormi. Predmetná úloha si bude vyžadovať úzku medzirezortnú spoluprácu MPaRV s MŽP SR.
Vláda SR sa zameria na vymáhateľnosť práva v životnom prostredí. Bude vykonaný audit fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť výkonnosť rozhodovania a kontroly. Vláda SR zavedie dôsledné opatrenia pre elimináciu poškodzovania zložiek životného prostredia prostredníctvom „ENVIROpolície“. Novela zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Splnená

Príprava koncepcie orgánov štátnej správy. - Priebežne sa plní

Zákon č. 46/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 39/2013 Z.z. o IPKZ znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonom sa poskytla jednoznačná možnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia zastaviť činnosť v prevádzke podliehajúcej zákonu IPKZ bez právoplatného povolenia. - Splnená
Právo na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.
Vláda SR zabezpečí potrebu dát a včasné informovanie verejnosti. Skvalitnia sa údaje najmä vo vodnom a lesnom hospodárstve a v ochrane ovzdušia a budú v čo najväčšej miere zverejňované. Týka sa to aj geologických správ financovaných z verejných zdrojov. Vláda SR považuje za kľúčovú účasť verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia. Vláda SR zabezpečí prostredníctvom verejne dostupných portálov včasnú informovanosť verejnosti, permanentnú on-line dostupnosť dát, súvisiacich i odvodených informácií o životnom prostredí v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme pre verejnosť. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky (publikovaná každoročne) - Splnená pre rok 2020, v súčasnosti sa pripravuje nová správa. - Splnená a priebežne sa plní

Databáza EnvⓘDat, Enviroportál, Informačný systém environmentálnych záťaží, Informačný systém EIA/SEA, IS PZPH, IS IPKZ, IS PANEŠ (pravidelná aktualizácia dát) - Splnená a priebežne sa plní

Príprava dokumentov Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030; Vodný plán Slovenska 2022-2027 ako aj Operačného programu Slovensko - Priebežne sa plní

Webová aplikácia dnesdycham.sk, ktorej cieľom je informovať verejnosť o kvalite ovzdušia. Údaje o znečisťujúcich látkach v ovzduší sú v aplikácii prevádzané do indexu kvality ovzdušia, ktorého účelom je súhrnne a zrozumiteľne oboznamovať širokú verejnosť o stave kvality ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej informácie. - Splnená

Implementácia Aarhuského dohovoru - Priebežne sa plní
Štát garantuje občanovi šetrné využívanie prírodných zdrojov, ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečenie ochrany voľne žijúcim rastlinám a živočíchom.
Vláda SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR prijme opatrenia, aby Enviroportál poskytoval permanentné údaje vrátane celého procesu EIA až po ukončenie procesu vydaním územného, stavebného a integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Príprava nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Priebežne sa plní Právo občana na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.
Výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa kritéria hodnoty za peniaze. Vykonaný odpočet implementácie Revízie výdavkov; príprava novej Revízie výdavkov. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní Posilnenie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme revíziou verejných výdavkov.
Vláda SR zrealizuje komplexnú reformu fungovania Environmentálneho fondu s dôrazom na transparentnosť, objektívne merateľné kritériá a pravidlo štyroch očí. Popri refundácii výdavkov sa zavedie aj možnosť režimu predbežných alokácií na schválené projekty. Zákon č. 66/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Splnená

Zavedenie kritérií pri posudzovaní projektov; zlepšenie popisu špecifikácií pre jednotlivé oblasti podpory - Splnená a priebežne sa plní
Zvyšovanie zodpovednosti za hospodárenie s prostriedkami Environmentálneho fondu, postupné zníženie byrokratickej záťaže na strane žiadateľov o podporu – príprava manuálov a príručiek, zvýšenie intenzity komunikácie so žiadateľmi: príprava novej verzie webstránky EF, vytvorenie call centra, vytvorenie Facebook-u EF, organizovanie webinárov, atď.
Vláda SR sa hlási k posilneniu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v celoživotnom vzdelávaní s ich podporou na všetkých stupňoch a typoch škôl. Systém poradenstva a metodického usmernenia bude zavedený aj pre podnikateľský sektor. Environmentálny fond vyhlásil Rozšírenú špecifikáciu činností podpory na rok 2021 a v súčasnosti pracuje na príprave Rozšírenej špecifikáci činností podpory na rok 2022 pre oblasť environmentálnej výchovy. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Pripravuje sa certifikácia stredísk EVVO, bol spustený portál EVVO EWOBOX, (www.ewobox.sk), organizujú sa osvetové kampane a vzdelávacie programy, vydávajú sa odborno metodické materiály, publikácie, učebné pomôcky. Prebieha rekonštrukcia SEV Dropie na  modelové centrum pre zmenu klímy. Rozvíja sa spolupráca s mimovládnym sektorom a VÚC. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Realizácia Rezortnej koncepcie EVVO do roku 2025; a Koncepcie rozvoja EVVO v SAŽP do roku 2030 - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

V rámci projektu LIFE IP manažéri kvality ovzdušia poskytujú poradenstvo a realizujú informačné a osvetové kampane a vzdelávacíe programy, spúšťajú spoluprácu s vybranými školami v regiónoch. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Slovensko sa prostredníctvom MŽP SR zapojilo do medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho programu GLOBE – Globálne vyučovanie a bádanie k podpore životného prostredia (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), ktorý vedie americká vládna agentúra NASA. Slovenské školy získali príležitosť využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať merania a praktické experimenty. Spoluprácu MŽP s agentúrou NASA vyzdvihlo aj veľvyslanectvo USA na Slovensku. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Cez vzdelávací program GLOBE boli vytvorené informačné materiály určené pre školy. Pokračuje príprava realizácie webináru pre učiteľov zo 44 škôl zapojených do programu GLOBE, ktorý sa uskutoční v novembri 2021. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Environmantálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj ponúkajú nástroje, ktoré pomáhajú predvídať a riešiť výzvy ovplyvňujúce zdravie a udržateľnosť našej planéty. Cieľom EVVO je rozvíjanie vzťahu k prírode a miestu, pochopenie ekologických dejov, zákonitostí, ako aj environmentálnych problémov.
Vláda SR sa bude venovať identifikácii bilancie čistého bohatstva Slovenskej republiky tak, aby bolo započítané aj prírodné bohatstvo (voda, lesy, nerastné suroviny a pod.) na strane aktív a ekologický dlh (environmentálne záťaže, protipovodňové opatrenia a pod.) na strane druhej. (MŽP SR je iba spolugestor. Hlavný gestor je MPRV SR, resp. gestori, ešte nezačali na splnení predmetnej úlohy pracovať, resp. MŽP SR nebolo v tejto veci požiadané o súčinnosť.)

Aktívne zapojenie MŽP SR do prípravy surovinovej politiky - Priebežne sa plní
Spoznanie ekologického bohatstva a ekologického dlhu.
Vláda SR sa bude zaoberať modelom výpočtu ekosystémových služieb pre podmienky SR a požadovať od európskych inštitúcií spracovanie jednotnej metodiky výpočtu ekosystémových služieb pre všetky krajiny EU. Pripravuje sa podpora plnenia úlohy zo zdrojov EÚ v rámci príprav nového programového obdobia 2021 - 2027. - Priebežne sa plní

Navrhnutý model výpočtu jednotlivých typov ekosystémových služieb - Priebežne sa plní
Svetová ekonomická prosperita a kvalita života obyvateľov sú podmienené existenciou prírodného kapitálu - biodiverzitou a ekosystémami, ktoré poskytujú dôležité tovary a služby pre ľudstvo.
Vláda SR vytvorí podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Transformácia regiónu Hornej Nitry - v roku 2020 sa relevantné ministerstvá zaoberali nastavením financovania tejto transformácie a výberom technicky vhodného variantu pre realizáciu projektu.
MŽP SR spolu s MH SR zriadilo komisiu pre Modernizačný fond, ktorej úlohou je implementácia Modernizačného fondu a nastavenie podmienok pre jeho správne fungovanie na Slovensku. MŽP SR v spolupráci s MH SR pripravilo dve schémy štátnej pomoci (podpora obnoviteľným zdrojom a modernizácia teplárenstva), ktoré budú financované z prostriedkov Modernizačného fondu. Obe spomenuté schémy boli koncom augusta 2021 zaslané na posúdenie Európskej investičnej banke. - Splnená a priebežne sa plní
Prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo je vo svetle zmeny klímy nevyhnutný.
Cieľom Vlády SR bude znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy bol dňa 31. augusta 2021 schválený uznesením vlády SR č. 476/2021. - Splnená a priebežne sa plní Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - Splnená Zmena klímy ovplyvňuje verejné zdravie.
Vláda SR bude podporovať obnoviteľné zdroje energie. Vypracujú sa kritériá na ich udržateľné a efektívne podporovanie zo strany Vlády SR. MŽP SR pripravilo návrh novely vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktoru sa ustanovujú kritériá a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok, novela je účinná v znení 316/2020 Z. z. od 15. 11. 2020. - Splnená

Obnoviteľné zdroje energie budú podporené aj v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Obnoviteľné zdroje na Zemi sú pre človeka obnovujúce bez toho, aby človek k tejto obnove prispel.
Vláda SR posúdi zmeny v daňovej politike smerom k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme. MŽP SR je spolugestor, Hlavný gestor, resp. gestori, ešte nezačali na splnení predmetnej úlohy pracovať, resp. MŽP SR nebolo v tejto veci požiadané o súčinnosť.

Projekt OECD, MŽP SR a EK "Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodrástvo" - prierezová priorita ekonomické nástroje pre podporu obehového hospodárstva je v stave rozpracovania - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Bude presadzovať energetickú efektívnosť a hĺbkovú obnovu a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov s cieľom dosiahnuť urýchlenú obnovu verejných budov. MŽP podporí integráciu dotačných programov. Daný cieľ napĺňa komponent Plánu obnovy a odolnosti SR zameraný na zelenú obnovu budov. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní Znižovanie potreby energií na vykurovanie, osvetlenie, vetranie, chladenie - šetrenie životného prostredia a peňazí obyvateľov.
Vláda SR zvýši investície do mitigačných a adaptačných opatrení z predaja emisných povoleniek.
V rámci pripravovanej novely zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami sa uvažuje okrem iného aj zvýšenie percenta použiteľného výnosu na mitigačné alebo adaptačné opatrenia. - Priebežne sa plní Podiel využitia Envirofondu vzrástol o 30% - Splnená
Adaptovanie sa na zmenené podmienky pre človeka v dôsledku zmeny klímy a snaha o zmierňovanie klimatických zmien.
Vláda SR prijme opatrenia na zvýšenie odolnosti a adaptability prostredia na dopady zmeny klímy na všetkých úrovniach s osobitným zreteľom na energetiku, pôdohospodárstvo, biodiverzitu, lesné a vodné hospodárstvo, výstavbu, dopravu a územné/krajinné plánovanie. Podporí sa ekologická poľnohospodárska výroba. Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy bol dňa 31. augusta 2021 schválený uznesením vlády SR č. 476/2021. - Splnená a priebežne sa plní

Vyhlásenie výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia: výzva č. 40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí); výzva č. 62 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. - Splnená a priebežne sa plní

Aktivity SAŽP v oblasti zelenej infraštruktúry, ozeleňovanie miest - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Potreba adaptovať sa na zmenené podmienky pre život jednotlivca a fungovanie spoločnosti, ktoré sú následkom zmeny klímy.
Vláda SR si uvedomuje význam verejných priestorov a plôch verejnej zelene v mestách a obciach. Vláda SR vykoná opatrenia na zastavenie negatívneho trendu likvidácie verejných priestorov a verejnej zelene kvôli stavebnej činnosti aj formou uzákonenia tzv. intaktných (nezastavateľných) plôch zelene v mestách a obciach. Vyhlásenie výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia - výzva č. 29 zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru; národný projekt "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska". - Splnená a priebežne sa plní Zelené verejné plochy majú pozitívny vplyv na človeka a obnovujú jeho fyzické a psychické sily.
Vytvoria sa podmienky na výrazné zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z domácností a dopravy. Vláda SR prijme stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a novú právnu úpravu riadenia kvality ovzdušia s cieľom štandardizovať povoľovací proces stacionárnych zdrojov, regulovať činnosti spôsobujúce prašnosť a vytvoriť dostatočné kapacity a kompetencie na riadenia kvality ovzdušia.

Príprava technických východísk pre Stratégiu kvality ovzdušia. - Priebežne sa plní

Návrh nového zákona o ochrane ovzdušia a jeho vykonávacích predpisov (10 vyhlášok). Jeho prijatie v NR SR sa predpokladá v druhom polroku 2022 a účinnosť od 1. januára 2023. - Priebežne sa plní

Bola publikovaná Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 98/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov - Splnená


Zákon č. 388/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z.z.- Splnená

Zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie predčasnej úmrtnosti a priemerného výskytu respiračných chorôb, zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.
Vláda SR zlepší informovanie verejnosti o kvalite a stave ovzdušia. Bude zavedená povinnosť zverejňovať výsledky klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia v lokalitách, ktoré majú vhodné klimatické podmienky na liečenie. Vláda SR zvýši počet meracích zariadení kvality ovzdušia a budú zavedené krátkodobé limity aj na aromatické uhľovodíky – benzo(a)pyrén. V novom návrhu zákona o ochrane ovzdušia sa rozširujú povinnosti štátnych orgánov aj orgánov samospráv informovať o kvalite ovzdušia verejnosť. O smogovej situáci budú poviní informovať aj mobilní operátori. Pre lepšiu informovanosť obyvateľstva o kvalite ovzdušia sa zavádza aj index kvality ovzdušia spolu s odporúčaním aktivít podľa znečistenia ovzdušia. - Priebežne sa plní Informovanosť a osveta ľudí o kvalite ovzdušia umožní občanovi správne sa rozhodnúť pri podpore rôznych politík a prispieť tak aj v boji proti zmene klímy.
Vláda SR sa zameria na konkrétne opatrenia na zníženie emisií z domácich kúrenísk. Zabezpečí cielenú infokampaň v obciach s vysokým podielom emisií z vykurovania. Príprava nového programového obdobia - opatrenia zamerané na náhradu kotlov na tuhé fosílne palivá v domácnostiach nízkoemisnými vykurovacími zariadeniami vrátane informačných aktivít zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia. - Priebežne sa plní

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sú organizované vzdelávacie podujatia, workshopy, plánované demonštračné projekty a realizované osvetové kampane. Projekt sa sústredí predovšetkým na cestnú dopravu a lokálne kúreniská, na záver roku 2021 sú naplánované demonštračné aktivity projektu LIFE IP vo vybranej obci so zhoršenou kvalitou ovzdušia ako pilotná infokampaň k správnym technikám vykurovania v domácnostiach. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Projekt LIFE IP – Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Bola vyvinutá webaplikácia www.dnesdycham.sk. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie predčasnej úmrtnosti a priemerného výskytu respiračných chorôb, zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Informovanosť a osveta ľudí o kvalite ovzdušia umožní občanovi správne sa rozhodnúť pri podpore rôznych politík a prispieť tak aj v boji proti zmene klímy.
Bude zavedená dvojstupňová kontrola znečisťovateľov. V prvom kroku znečisťovateľ dostane upozornenie. Pri opakovanom podozrení bude umožnený vstup štátnemu dozoru k spaľovaciemu zariadeniu a možnosť odobrať vzorku popola ako dôkazného materiálu pre ďalšie správne konania. Zavedenie kontroly kotlov v domácnostiach je predmetom nového zákona o ochrane ovzdušia. - Priebežne sa plní Úspora financií na základe prvotného varovania.
Vláda SR bude presadzovať adresnú podporu nákupu emisne efektívnejších kotlov na vykurovanie pre domácnosti. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je vyhlásená výzva č. 55 zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou obnoviteľných zdrojov energie). - Splnená a priebežne sa plní Zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie predčasnej úmrtnosti a priemerného výskytu respiračných chorôb, zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.
Na trhu budú môcť byť predávané len kotly, ktoré budú spĺňať prísne emisné kritériá. Uvedená požiadavka vyplýva z európskeho nariadenia o ekodizajne. Na trhu môžu byť len kotly spĺňajúce požiadavky ekodizajnu. - Priebežne sa plní Zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie predčasnej úmrtnosti a priemerného výskytu respiračných chorôb, zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.Úspora financií.
Navrhneme vhodnú reguláciu dopravy (preferencia mestskej hromadnej dopravy, využívanie elektrickej trakcie, integrovaných dopravných systémov). Výrazne sa posilní rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturizmu vrátane udržateľného financovania a takých zmien v legislatíve, ktoré umožnia bezpečnú a efektívnu prepravu. Podľa pripravovaného návrhu zákona o ochrane ovzdušia okresné úrady v sídle kraja budú môcť prijímať opatrenia týkajúce sa dopravy. Orgány ochrany ovzdušia budú mať kompetencie uplatňovať požiadavky týkajúce sa dopravy aj pri vypracovaní plánov udržateľnej mobility; navrhuje sa možnosť spoplatniť vstup do mesta. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Výstupom projektu LIFE je aj metodická príručka „Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility“. Vznikla pracovná skupina za účelom pilotného zavádzania nízkoemisných zón v podmienkach SR. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Udržateľná doprava bude podporená v rámci komponentu č. 3 Plánu obnovy a odolnosti SR (gestor MDV SR). - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Zlepšenie stavu ovzdušia najmá v tých častiach mesta, kde prichádza k vysokej koncentrácii dopravy, čo spôsobí zvýšenie kvality ovzdušia a zlepšenie zdravia obyvateľstva. Zlepšenie verejného zdravia na základe aktívneho pohybu ako je bicyklovanie alebo chôdza a zníženie počtu dopravných nehôd.
Bude preferovaná nízkoemisná forma dopravy. Navrhneme možnosť, aby obce mohli spoplatniť vjazd osobných automobilov do centier. Návrh zákona o ochrane ovzdušia rieši možnosť spoplatňovania vjazdu osobných vozidiel do miest ako aj iné potenciálne opatrenia na obmedzenie dopravy v mestách. - Priebežne sa plní Zlepšenie kvality ovzdušia v obciach má i hospodárske vyplyvy, ako zlepšenie kvality pôdy, plodín, lesov, jazier a riek. Zníženie počtu dopravných nehôd.
Vláda SR sa zaväzuje ukončiť výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky najneskôr v roku 2023, zamestnanci budú opätovne integrovaní na trh práce.
V roku 2020 sa relevantné ministerstvá zaoberali, predovšetkým nastavením financovania tejto transformácie a výberom technicky vhodnejšie variantu pre realizáciu projektu. Debata o zdrojoch jej financovania bude prebiehať aj tento rok. - Priebežne sa plní
Zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie predčasnej úmrtnosti a priemerného výskytu respiračných chorôb, zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.
MŽP SR navrhne zrušiť dotácie do fosílnych palív a odstrániť výnimky v spotrebných daniach s prihliadnutím na oblasti so zlou kvalitou ovzdušia a sociálne slabšie skupiny. MŽP SR dlhodobo presadzuje zrušenie environmentálne škodivých dotácií.

MŽP SR nemá kompetencie v otázkach dotácii fosílnych palív a spotrebných daní. Pripraviť návrh právnej úpravy týkajúcej sa zrušenia dotácií fosílnych palív a odstránenie výnimiek zo spotrebnej dane je v kompetencii MF SR. Najprv je potrebné vyhodnotiť všetky dopady vyplývajúce zo zmien spotrebných daní.
Keďže poplatky za vypúšťanie látok do ovzdušia sa nemenili od roku 2008 a sú jedny z najnižších v EÚ, vláda uskutoční postupnú indexáciu. MŽP SR pripravilo návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia založený na princípe „znečisťovateľ platí“, ktorý zavedie nové sadzby za emisie konkrétnych znečisťujúcich látok tak aby motivovali prevádzkovateľov k ďalšiemu znižovaniu emisií. - Priebežne sa plní Zvýšenie ohladupnosti prevádzkovateľov voči občanom.
Používanie chemických látok vrátane postrekov v intravilánoch obcí bude obmedzené v čo najväčšej miere s cieľom znížiť negatívny vplyv na zdravie a životné prostredie. SR obmedzuje používanie chemických látok s výraznými negatívnymi dopadmi na životné prostredie a zdravie populácie a nahrádza tieto látky za menej nebezpečné látky (hlavne látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), endokrinné disruptory). - Priebežne sa plní

Opatrenia Stratégie "Farm to Fork" a Stratégie nulového znečistenia sa realizujú prierezovo prostredníctvom viacerých zainteresovaných rezortov - Priebežne sa plní
Zvýšenie úrovne ochrany ľudského zdravia.
Vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod MŽP SR a zváži právnu subjektivitu správ národných parkov.

Bol pripravený predpis prechodu správy majetku štátu na území národných parkov pod gesciu MŽP SR, ktorý identifikuje procesy, ktoré sú spojené s vytvorením samostatných príspevkových organizácií - správ národných parkov, ktoré zabezpečia správu majetku štátu na území národných parkov.- Priebežne sa plní

Postup pri delimitácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku ( schválené vládou dňa 19.1.2022 uzn. č. 41/2022) - Splnená

Zákon č. 6/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - Splnená

Zachovanie a zlepšenie stavu prírodného bohatstva predstavuje zdroj pozitívnych emócií a priestor na zdravý a kvalitný život občana.
Dobuduje sa sústava chránených území, vrátane území európskeho významu NATURA 2000 a schvália sa efektívne dokumenty starostlivosti. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica a jej ochranné pásmo - Splnené (vláda schválila 19.1.2022 uzn. č. 39/2022) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2022 – 2051 - Splnené (vláda schválila 19.1.2022 znesením č. 40/2022) 427/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska
- Splnené

Prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené výzvy zamerané na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (mimo schémy štátnej pomoci), vypracovanie dokumentov starostlivosti a realizáciu schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), ktoré budú podporované zo zdrojov EÚ aj v rámci programového obdobia 2021 - 2027. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Bol pripravený odborný návrh na doplnenie území európskeho významu a súbežne sa pripravujú podklady na vypracovanie konsolidovaného nariadenia vlády, ktoré by zahŕňalo všetky aj už doteraz vyhlásené územia európskeho významu, ktoré už eviduje Európska komisia. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

MŽP SR pripravilo návrhy a vláda SR schválila nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasujú
a/ chránené areály: Bradlo, Čenkov, Vinište, Mostová, Nesvadské piesky, Jurský chlm, Kamenínske jazero, Síky, Panské lúky, Marcelovské piesky, Ostrovné lúčky, Široká, Čachtické Karpaty, Rimava, Kulháň, Temešská skala, Hradná dolina, Horný tok Výravy, Laborec, Horný tok Chotčianky
b/ prírodné rezervácie: Devínske jazero, Oborínsky luh, Záhradská, Pokoradzské jazierka, Brezové,
Veľký Bukovec, Rydošová, Vihorlatský prales
c/ národná prírodná rezervácia: Plavno
d/ prírodná pamiatka: Brezovská dolina
- Splnené

MŽP SR pripravilo a vláda SR schválila program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sysľovské polia na roky 2020 – 2049 a program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2020 – 2049
- Splnené

MŽP SR tiež pripravilo program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022 – 2051
- Splnené

MŽP SR schválilo aj ďalšie materiály, napr. program záchrany žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone Esper, 1781) na obdobie 2021 –2025 (aktualizácia programu záchrany z roku 2016)
- Splnené
Ochrana biodiverzity, krajiny a poskytovanie ekosystémových služieb občanom, respektíve zachovanie a zlepšenie stavu prírodného bohatstva, ktoré predstavuje zdroj pozitívnych emócií a priestor na zdravý a kvalitný život občana.
Reformou Štátnej ochrany prírody SR sa zavedie komplexný a udržateľný systém financovania, ktorý bude v stále väčšej miere využívať inovatívne formy financovania. Vláda urobí všetky potrebné kroky proti zneužívaniu náhodných ťažieb. Na účelovú ťažbu zdravého lesa bude zavedená prísna kontrola. Postup pri delimitácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku ( schválené vládou dňa 19.1.2022 uzn. č. 41/2022) - Splnené Novela zákona č. 543/2002 Z. z. - vznik samostatných Správ národných parkov a prechod správy pozemkov štátu - možnosť zavedenia vstupného do chránených území. - Priebežne sa plní

Zriaďovanie pracovnej skupiny MŽP SR k reorganizácii ŠOP SR. - Priebežne sa plní
Ochrana biodiverzity, krajiny a poskytovanie ekosystémových služieb občanom
Navrhneme takú zonáciu národných parkov, ktorá zabezpečí ich účinnú ochranu s ohľadom na medzinárodné kritériá IUCN. Rozsah zón bez ľudských zásahov bude totožný s 5. stupňom ochrany prírody a bude tvoriť najmenej 50 % rozlohy územia. Nariadenia vlády (zonácia národných parkov). - Priebežne sa plní

Príprava a rokovania o návrhu zonácie Národného parku Muránska planina (súbežne s návrhom programu starostlivosti). - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Príprava a rokovania o odborných návrhoch zonácií ďalších národných parkov. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Ochrana biodiverzity, krajiny a poskytovanie ekosystémových služieb občanom
V prípade obmedzenia hospodárenia v národných parkoch a v iných chránených územiach budú súkromní vlastníci primerane odškodnení, prednostne zámenou pozemkov, dlhodobým prenájom alebo zmluvnou ochranou. Sprehľadníme a zjednotíme formu poskytovania nárokovateľných kompenzácií za obmedzenie hospodárenia v chránených územiach. Vlastníkov budeme o možnosti nárokovať si kompenzácie informovať. Vo vyhláške č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. sa ustanovil postup riešenia zámeny pozemkov, ktorý nebol jednoznačne identifikovaný v zákone č. 543/2002 Z. z. - Splnená Ochrana biodiverzity, krajiny a poskytovanie ekosystémových služieb občanom
V lesoch s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie s cieľom využívať komplexnú hodnotu lesov a ekologickej stabilizácie krajiny. K plneniu danej úlohy prispieva Operačný program Kvalita životného prostredia prostredníctvom vyhlásenej výzvy (č. 49), pričom MŽP SR navrhuje predmetnú úlohu podporiť zo zdrojov EÚ aj v rámci príprav nového programového obdobia 2021 - 2027. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní Nakoľko dobudovanie siete Natura 2000 má potenciál prispieť k zastaveniu straty biodiverzity a k skvalitneniu ochrany prírody, uvedené aktivity je potrebné vnímať v širšom kontexte ako nevyhnutný predpoklad pre vytvorenie zdravého prostredia pre občanov a naplnenie ústavného práva občanov na priaznivé životné prostredie.
V štátnych lesoch, vrátane vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie. Predmetná úloha patrí primárne do gescie MPaRV, pričom si bude vyžadovať úzku medzirezortnú spoluprácu s MŽP SR.
S cieľom efektívnejšej ochrany prírody a kontroly ťažby sa zriadi integrovaná stráž a v oblasti ochrany prírody sa zlepší vymožiteľnosť práva. V rámci rezortu MŽP SR a jeho podriadených organizácií prebieha príprava na zriadenie jedenej zastrešujúcej integrovanej stráže. - Priebežne sa plní Posilnenie vymožiteľnosti práva a vyššia efektivita ochrany prírody.
Zverejňovaním úplných programov starostlivosti o les, vrátane údajov o plánovanej a vykonanej ťažbe, sa dosiahne zvýšená kontrola verejnosťou. Umožníme aktívny prístup do LGIS (Lesnícky geograficky informačný systém) aj pre verejnosť. Okrem toho bude navrhnutá verejná mobilná aplikácia na kontrolu ťažby a transportu dreva. Predmetná úloha patrí primárne do gescie MPaRV, pričom si bude vyžadovať úzku medzirezortnú spoluprácu s MŽP SR.
Slovensko má veľký potenciál zefektívniť využívanie prírodných zdrojov. Vláda SR sa zameria na znižovanie skládkovania odpadov a dôraz sa bude klásť na predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu. 391/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov;
- Splnené

372/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválený na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1066 zo dňa 2. 11. 2021)
- Splnené

Zákon č. 518/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Splnené

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 (schválené vládou, číslo uznesenia: 676/2021)
- Splnené

"MŽP SR zaviedlo minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností vyhláškou č. 371/2015 Z. z., pričom sa pripravujú aj ďalšie legislatívne zmeny ako napr. zákaz skládkovania potravinového odpadu a zároveň prebiehajú informačné kampane.
- Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Bolo publikované Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 222/2020 Z. z. o vydaní opatrenia o metodike analýzy zmesového odpadu
- Splnená

Bola publikovaná Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 232/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
- Splnená

Bol publikovaný Zákon č. 285/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.
- Splnená

Bola publikovaná Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 317/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisové
- Splnená

Bola publikovaná Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
- Splnená
Uvedené kroky majú potenciál prispieť k zmene správania občanov smerom k vyššej udržateľnosti.
Vláda SR podporuje prechod na obehové hospodárstvo. MŽP SR vypracuje plán prechodu na obehové hospodárstvo s opatreniami presahujúcimi problematiku odpadov. MŽP SR, Európska komisia a OECD začali v roku 2020 spoločne realizovať projekt, ktorého výstupom bude cestovná mapa pre obehové hospodárstvo, ktorá dopomôže k zelenej transformácii Slovenska. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované na prvý štvrťrok 2022. - Priebežne sa plní Implementácia projektu má potenciál prispieť k zakotveniu princípov obehového hospodárstva v podmienkach SR, čím bude vytvorený základ pre udržateľnejší a inovatívnejší ekonomický model s potenciálom tvorby nových pracovných miest.
Vytvoríme podmienky na zvýšenie miery energetického zhodnocovania komunálneho odpadu vzniknutého na Slovensku. Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov budú podobne ako vo všetkých vyspelých krajinách EÚ integrálnou súčasťou zhodnocovania tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré nemožno efektívne materiálovo recyklovať.

Progresívne zvyšovanie zákonného poplatku za skládkovanie odpadov v miere, ktorá bude jednoznačne motivovať všetkých producentov odpadov k ich dôkladnému triedeniu.
Boli vyvinuté aktivity smerujúce k zvýšeniu miery energetického zhodnocovania komunálnych odpadov v existujúcich zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov, napr. vytvorením dobrovoľných dohôd, a MŽP SR zároveň plánuje novelu zákona k poplatkom podľa Plánu legislatívnych úloh. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní Kroky zamerané na zvýšenie miery energetického zhodnocovania komunálnych odpadov a v oblasti poplatkov za uloženie odpadov majú potenciál prispieť k zefektívneniu systému odpadového hospodárstva.
Vláda SR zavedie povinnosť množstvového zberu odpadu, prípadne v kombinácii s paušálnym poplatkom. Bola prijatá vyhláška č. 348/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Bude zavedený systém zberu odpadov od dverí k dverám s účinnosťou od 1.1.2023. - Splnená Zavedenie systému od dverí k dverám má potenciál zvýšiť motiváciu občanov k triedeniu odpadu.
Vláda SR podporuje kompostovanie a zber bioodpadu, najmä v mestských aglomeráciách. Spresní evidenciu biologického odpadu a vydá usmernenie pre obce, aby kompostovanie v domácnostiach bolo riadne započítavané do výpočtu vytriedenia komunálneho odpadu. Podpora kompostovania a zberu bioodpadu je zabezpečovaná prostredníctvom európskych fondov ako aj prostredníctvom Environmentálneho fondu, pričom MŽP SR zaviedlo aj poskytovanie príspevku pre obce na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (zákonom č. 67/2021 Z. z.) a zaviedlo minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob (vyhláška č. 371/2015 Z. z). - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

K plneniu danej úlohy prispieva Operačný program Kvalita životného prostredia prostredníctvom vyhlásených výziev (č. 56 a 32), pričom sa pripravuje nová výzva. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Cieľom uvedených krokov je podporiť a oceniť proaktívny prístup ku kompostovaniu.
Vláda SR zavedie v štátnej a verejnej správe, vrátane organizácií a podnikov, zelené verejné obstarávanie ako povinné so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj environmentálnych a sociálnych vplyvov. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 615, LP/2021/233) vo svojich ustanoveniach stanovuje, že povinná 6 % kvóta na sociálne verejné obstarávanie sa rozširuje aj o zelené verejné obstarávanie (zdieľaná kvóta). - Priebežne sa plní Implementácia princípov zeleného verejného obstarávania má potenciál prispieť k vytvoreniu udržateľnejšieho a inovatívnejšieho ekonomického modelu.
Vláda SR zefektívni rozšírenú zodpovednosť výrobcov tak, aby systém fungoval efektívne, dosiahla sa vyššia stabilita a prostredníctvom ekomodulácie lepšie motivoval výrobcov uvádzať na trh environmentálne vhodnejšie výrobky a obaly. Bude definovaný minimálny štandard služby a služby triedeného zberu sa budú obstarávať cez tendre. Zlepšíme vnútorné mechanizmy kontroly výrobcov vyhradených výrobkov aj organizácií zodpovednosti výrobcov prostredníctvom nezávislých audítorských spoločností. V prípade obalov zapojíme do financovania triedeného zberu každého väčšieho výrobcu obalov a neobalových výrobkov, t. j. nielen podnikateľov, ale aj štátnu správu. MŽP SR prijalo vyhlášku č. 368/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá zaviedla sadzby za zhodnotené množstvá odpadov z obalov v rozlíšení na jednotlivé obalové materiály. - Splnená

Bola publikovaná Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 266/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov - Splnená

Bola publikovaná Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov - Splnená
Cieľom uvedených krokov je efektívnejšie fungovanie odpadového hospodárstva.
Voda je strategická surovina a prírodné bohatstvo. Vláda SR navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody v regiónoch. Vláda SR sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne. 375/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (schvalený na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1114 zo dňa 25. 11. 2021) - Splnené

"K plneniu danej úlohy prispieva Operačný program Kvalita životného prostredia prostredníctvom vyhlásených výziev (č. 17, 47, 69), a MŽP SR navrhuje predmetnú úlohu podporiť zo zdrojov EÚ aj v rámci príprav nového programového obdobia 2021 - 2027. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

MŽP SR pripravuje Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 (predpoklad schválenia vládou SR) - Priebežne sa plní

Bol publikovaný Zákon č. 66/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov - Splnená"
Zlepšenie prístupu k pitnej vode je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie zdravého životného priestoru pre občanov vrátane marginalizovaných komunít.
Vláda SR podporuje budovanie verejných vodovodov v obciach do 2000 obyvateľov najmä v lokalitách s environmentálnou záťažou. Environmentálny fond vyhlásil Výzvu č. B-1/2021. Zároveň v Špecifikácií činností podpory na rok 2022, sú obce do 2 000 obyvateľov bodovo zvýhodnení v rámci hodnotiacich kritérií. - Splnená a priebežne sa plní

Výstavba verejných vodovodov v SR pokračuje v rámci dostupných verejných zdrojov európskych a národných z operačných programov a Environmentálneho fondu v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2013 - 2021 a aktualizovaným plánom rozvoja na roky 2021 - 2027. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Zlepšenie prístupu k pitnej vode je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie zdravého životného priestoru pre občanov vrátane marginalizovaných komunít.
Všetci občania v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. V menších obciach by mal tento pomer do roku 2030 dosiahnuť aspoň 50 %. K plneniu danej úlohy prispieva Operačný program Kvalita životného prostredia prostredníctvom vyhlásených výziev (č. 43 a 69) a MŽP SR navrhuje predmetnú úlohu podporiť zo zdrojov EÚ aj v rámci príprav nového programového obdobia 2021 - 2027. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Výstavba verejných kanalizácií v SR pokračuje v rámci dostupných verejných zdrojov európskych a národných z operačných programov na roky 2014 - 2020 a Environmentálneho fondu v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2013 - 2021 a aktualizovaným plánom rozvoja na roky 2021 - 2027. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní
Zlepšenie kvality vodnej infraštruktúry je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie zdravého životného priestoru pre občanov.
Preferované budú zelené opatrenia zadržiavajúce alebo spomaľujúce odtok vody z krajiny vrátane zadržiavania dažďovej vody a dôslednej ochrany vodohospodársky významných lesov, prirodzených záplavových území a mokradí. Zvýšením jej opätovného využitia a efektívnejším hospodárením sa prispeje k obmedzeniu dôsledkov sucha. K plneniu danej úlohy prispieva Operačný program Kvalita životného prostredia. K plneniu prispeje aj Plán obnovy a odolnosti SR. - Splnená a priebežne sa plní

Úloha je čiastočne riešená prostredníctvom Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, ktorý bol dňa 31. augusta 2021 schválený uznesením vlády SR č. 476/2021. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

Príprava dokumentov Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030; Vodný plán Slovenska 2022-2027 - Priebežne sa plní
Uprednostňovanie zelenej infraštruktúry v oblasti vodného hospodárstva prispieva o. i. k napĺňaniu ústavného práva občanov na priaznivé životné prostredie.

Opatrenia na obmedzenie dopadov sucha je o. i. možné vnímať pozitívne aj v súvislosti s udržateľnosťou poľnohospodárskeho modelu.
Vláda SR zabezpečí transparentné informovanie verejnosti o kvalite podzemných vôd zverejňovaním kompletných analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach a aktualizácie manažmentu rizík jej znečistenia. Vláda SR vytvorí komplexný informačný systém o vodách. Vláda SR vytvorí informačný hydrogeologický varovný systém pre občanov, samosprávy a prevádzkovateľov vodárenských zdrojov tak, aby mali kľúčové údaje o kvalite podzemnej vody, ktorá sa používa na ľudskú spotrebu a poľnohospodárske účely. Zavedie povinnosť dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu predložiť spotrebiteľovi raz ročne samostatné úplné analýzy dodávanej pitnej vody na zdroji. MŽP SR navrhuje podporiť plnenie danej úlohy zo zdrojov EÚ v rámci príprav nového programového obdobia 2021 - 2027. - Priebežne sa plní

Poslanecký návrh prerokovaný vládou SR. - Priebežne sa plní

Zákon č. 305/2018 o CHVO rieši Správy o stave CHVO za každý rok https://www.minzp.sk/voda/spravy-chvo/ - Splnená a priebežne sa plní

Príprava dokumentov Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030; Vodný plán Slovenska 2022-2027 ako aj Operačného programu Slovensko - Priebežne sa plní
Zabezpečenie informovania o stave vôd prostredníctvom informačného systému skvalitňuje transparentný prístup občanov k informáciám o stave životného prostredia, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.
Vláda SR zabezpečí prehodnotenie rozsahu plánovaných malých vodných elektrární uvedených vo Vodnom pláne Slovenska a definitívne zrušíme plánované investície: Vodné dielo Slatinka, Vodné dielo Tichý potok, vodná nádrž Ipeľ (Ďubákovo) a tiež plánovanú výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov. Viaceré vodné stavby v majetku štátu sú v havarijnom stave. Vláda SR vykoná revíziu týchto vodných stavieb a rozhodne o ich ďalšej existencii, vrátane alternatívy odstránenia niektorých stavieb. Príprava dokumentov Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030; Vodný plán Slovenska 2022-2027. - Priebežne sa plní

Bola publikovaná Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 265/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru - Splnená
Zabezpečenie kvality vodnej infraštruktúry je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie zdravého životného priestoru pre občanov.
Rekonštrukcia a výstavba nových projektov bude v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Hodnotenie investícií. - Priebežne sa plní Obmedzenie plytvania finančných prostriedkov šetrí peniaze občanov.
Štátne podniky v rezorte životného prostredia budú zreorganizované s cieľom zvýšiť efektivitu. V štátnych podnikoch prebieha reorganizácia, prebehli alebo prebiehajú výberové konania. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní Efektívnejšie funguvanie štátnych podnikov a skvalitnenie ich služieb.
Vláda SR vyvinie maximálne úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží, najmä tých s najvyššou prioritou riešenia:
- zastavenie ďalšieho znečisťovania podzemných vôd Žitného ostrova (Vrakunská skládka a ďalšie zdroje znečistenia z Bratislavy),
- zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanáciu priľahlého územia na východnom Slovensku, v okolí Strážskeho a odkaliska Poša a gudrónov v areáli Predajná,
- plán sanácie ďalších environmentálnych záťaží sa bude riadiť princípom hodnoty za peniaze.
V súčasnom období prebieha sanácia environmentalnej záťaže (Vrakunskej skládky), ktorá by mala byť ukončená v júni 2023. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

MŽP SR presadzuje systémové zmeny pri odstraňovaní environmentálnych záťaží, akým bol napríklad návrh zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pripravili poslanci NR SR. - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

MŽP SR pripraví a do 31. 12. 2021 predloží na rokovanie vlády Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na rok 2022 - 2027 - Čiastočne splnená a priebežne sa plní

MŽP SR pripravilo Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík na roky 2021 - 2029, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 8/2021 zo 7. januára 2021. - Splnená
Odstránenie environmentálnych záťaží je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie zdravého životného priestoru pre občanov a o. i. vedie aj k naplneniu ústavného práva občanov na priaznivé životné prostredie.

Príprava a naplnenie programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík má potenciál eliminovať negatívny vplyvy na životné prostredie, majetok a životy občanov.