hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Tréningový nástroj na všeobecné vzdelávanie a samoštúdium s cieľom oboznámiť sa s technickými príručkami na zabezpečenie environmentálne vhodného manažmentu POPs – odpadov

V rámci implementácie Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach, pre ktoré je medzinárodne zaužívaná skratka „POPs“ vychádzajúca z  anglického výrazu „Persistent organic pollutants, sa v súčasnosti zabezpečujú viaceré aktivity v spojitosti s prípravou na  4. zasadnutie konferencie zmluvných strán, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 8. 5. 2009 v Ženeve vo Švajčiarsku.

Rozhodnutím z 3. zasadnutia konferencie zmluvných strán číslo SC-3/7: “Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie únikov POPs z odpadov“, bolo Sekretariátu Štokholmského dohovoru uložené, aby v spolupráci so Sekretariátom Bazilejského dohovoru, zabezpečil, v rámci dostupných zdrojov,  školenie a iné aktivity zamerané na posilnenie budovania kapacít s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám a krajinám s transformujúcou sa ekonomikou pri implementácii technických príručiek na zabezpečenie environmentálne vhodného manažmentu POPs – odpadov.

V rámci splnenia tejto úlohy bol pripravený osobitný interaktívny tréningový nástroj na všeobecné vzdelávanie a samoštúdium. Tento tréningový nástroj podáva informácie o technických príručkách o POPs – odpadoch jednoduchým dialógovým spôsobom s cieľom oboznámiť širokú verejnosť s technickými príručkami. Ide o technické príručky, ktoré boli schválené na 7. a 8. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru a ktoré sú zamerané na zabezpečenie environmentálne vhodného manažmentu POPs – odpadov, vrátane POPs-pesticídov, problematiky polychlórovaných bifenylov (PCB), obmedzovania neúmyselne vznikajúcich POPs ako sú napr. dioxíny a furány, rekultivácie území kontaminovaných POPs a súvisiacej ochrany zdravia ľudí.

Predmetný tréningový nástroj je pod názvom „Training Tool on the Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of POPs-wastes“ uverejnený na novej elektronickej adrese: http://chm.pops.int  spolu s dotazníkom o efektívnosti tohto tréningového nástroja.

V nadväznosti na článok 10 Štokholmského dohovoru je nevyhnutné aj informovanie širokej verejnosti, nielen odbornej ale aj laickej, o konkrétnych aktivitách z oblasti POPs-manažmentu. V súlade so zámerom zlepšiť environmentálne povedomie verejnosti aj v tejto oblasti a umožniť všeobecné vzdelávanie je žiaduce aj individuálne overenie aktuálnosti predmetného tréningového nástroja, vyplnenie súvisiaceho dotazníka a jeho doručenie na vyššie uvedenú adresu a v kópii na národnú kontaktnú adresu:   ako spätná väzba s cieľom aktualizácie súčasnej verzie tréningového nástroja.