hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Príprava zonácie Tatranského národného parku

Úloha zonácie Tatranského národného parku vyplynula pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ešte v predchádzajúcom období.

So samotným návrhom zonácie, s vyčlenením a definovaním zón pre jednotlivé funkčné a ochranné účely územia Tatranského národného parku nesúhlasila verejnosť a vedecké inštitúcie. Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bolo vytknuté, že pri návrhu neprebehla žiadna spolupráca s odborníkmi z oblasti ochrany prírody, ekológie, botaniky, či zoológie. Z tohto dôvodu MŽP SR zriadilo Pracovnú skupinu pre zonáciu TANAPu, ktorá je zložená z odborníkov z uvedených oblastí.

Odborný návrh zonácie TANAPu pripravila Správa NP TANAP. Tento návrh bude predložený na zasadnutiach odborníkov (Pracovnej skupiny pre zonáciu TANAPu) a následne prerokovaný, spripomienkovaný a budú do neho zapracované ďalšie odôvodnené návrhy sprísnenia ochrany významných lokalít TANAPu.

Okrem nesúhlasu so zonáciou z hľadiska odbornosti návrhu bol zásadným problémom predchádzajúceho procesu prípravy zonácie Tatranského národného parku nesúhlas vlastníkov dotknutých pozemkov s návrhom zonácie, ktorý vyplýva zo skutočnosti, že vlastníci pozemkov nie sú spokojní so spôsobom riešenia náhrady za obmedzenie využívania ich pozemkov nachádzajúcich sa v chránených územiach, tak ako to rieši zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). K návrhu kompenzácie prebehlo rokovanie s neštátnymi vlastníkmi, z ktorého vyplynula požiadavka riešiť zonáciu až po schválení nového zákona a zabezpečení finančného krytia.

Nový zákon o ochrane prírody a krajiny v súčasnej dobe MŽP SR pripravuje. Nakoľko proces zonácie TANAPu je naviazaný na nový zákon o ochrane prírody a krajiny, jej proces bude ukončený až po jeho schválení.