Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP3-2020/010100/Bre

16.01.2020 Žiadosť o výrub drevín podaná v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

Žiadosť o výrub náletových drevín o rozlohe cca 300m2, podaná zo strany žiadateľa: Ing. Mieczyslaw Tomków bytom Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/010045/Drn

16.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností a vydanie súhlasu v zmysle zákona, v súvislosti s organizovaním podujatia.

OU-ZA-OSZP1-2020/010131/Kub

16.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti uvedené v zákone

OU-ZA-OSZP3-2020/009781/Bal

15.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov v súlade s § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo zastavaného územia Obce Krasňany, parcely č. CKN646/3, 646/12, 1286/11, 1286/12, 665/5, 665/13, 665/14, 665/15.Žiadateľ: Zdenko Látečka, Pod Vajánkom 896, 013 03 Varín.