Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2019/022753

19.12.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie,  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad, a to písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/ alebo ústne do zápisnice.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2020/022753

19.12.2019

19.12.2019

5 pracovných dní

Ladislav Hadnagy, Tatranská Lomnica - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. na výrub dreviny na parcele KN-C 272/12 v k. ú. Tatranská Lomnica.