domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MI-OSZP_2020/004917

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Bajany

Žiadateľ:
Obec Bajany, OcÚ 161, 072 54


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín, rastúce na parcele č. „E“ KN 428 k. ú. Bajany

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom je vyčistenie cintorína od náletových drevín, ktorý nebol dlhodobo udržiavaný.

Žiadosť doručená dňa:
17.1.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.