Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP-2020/000001

16.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 písm. d), e), a h) a § 6 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s uplynutím platnosti predchádzajúcich súhlasov. Činnosť bude vykonávaná v rámci bežného hospodárenia - chovu hovädzieho dobytka, v k. ú. obcí Svätý Anton, Banský Studenec, Beluj a Ilija.
Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

OU-BS-OSZP-2020/000216

16.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parcelné č. 334/1, 335/1, 6941/3, 462/1, 228/4, 222 a 223/1 v k. ú. Banská Štiavnica. Ide o poľnohospodársku pôdu, žiadateľ chce vyčistiť okrajové časti od náletových drevín na umožnenie prístupu pre účely obhospodarovania.
Podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie (mailom) podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

OU-BS-OSZP-2020/000227

15.01.2020 Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona o ochrane prírody a krajiny na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 - voľný predaj (kompakt ohňostroj) v priestoroch súkromnej Základnej školy na ulici A.T.Sytnianskeho, Banská Štiavnica, dňa 08.02.2020, v čase medzi 21:00 - 24:00, s predpokladanou dĺžkou trvania do 10 minút.
Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.