Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2020/006208-Ko

15.01.2020

Konanie vo veci žiadosti o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. na vjazd a státie s motorovým vozidlom na území Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma v súvislosti s čistením a spriechodňovaním turistických chodníkov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.