Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-NR-OSZP1-2020/011065

23.01.2020 Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade – odstránenie tŕstia a náletových drevín – na parcele č. 1512/1 v k. ú. Bruty vedenej ako vodná plocha, v súvislosti s obnovou jej funkčnosti - Agrofarma Budmerice

OU-NR-OSZP1-2020/011043

23.01.2020 Povolenie výnimky na vjazd a státie motorovými vozidlami, v časti chráneného územia – CHKO Ponitrie, z dôvodu výkonu údržby elektrických vedení - EKOREM, s.r.o.

5077/2020-6.3

23.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-PO-OSZP1-2020/013994/SA

23.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním svetového šampionátu v cezpoľnom behu v TANAP.

OU-PO-OSZP1-2020/014001/KM

22.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PE-OSZP-2020/000161-002

22.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní

OU-PO-OSZP1-2020/013205/SJ

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zasiahnuť do lesného porastu podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v NPR Belianske Tatry, NPR Javorová dolina a PR Pálenica

OU-ZA-OSZP1-2020/010929/Drn

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-RS-OSZP-2020/003605

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 1 ks nahnutého duba , ohrozujúceho chatu , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3966/193, v k.ú. Rimavská Sobota pre Petra Cókolyho

OU-RS-OSZP-2020/003446

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 2 ks polosuchých dubov s opadávajúcimi konármi , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3960/39, v k.ú. Rimavská Sobota pre Evu Borzyovú
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]