Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-PO-OSZP1-2020/014001/KM

22.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PE-OSZP-2020/000161-002

22.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní

OU-PO-OSZP1-2020/013205/SJ

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zasiahnuť do lesného porastu podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v NPR Belianske Tatry, NPR Javorová dolina a PR Pálenica

OU-ZA-OSZP1-2020/010929/Drn

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-RS-OSZP-2020/003605

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 1 ks nahnutého duba , ohrozujúceho chatu , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3966/193, v k.ú. Rimavská Sobota pre Petra Cókolyho

OU-RS-OSZP-2020/003446

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 2 ks polosuchých dubov s opadávajúcimi konármi , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3960/39, v k.ú. Rimavská Sobota pre Evu Borzyovú

OU-BB-OSZP1-2020/006710-Ko

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

5035/2020-6.3

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie prípravy a výcviku HZS

OU-KA-OSZP-2020/000125

21.01.2020 Výrub drevín

OU-ZA-OSZP1-2020/010456/Ora

21.01.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na činnosti uvedené v zákone.

OU-SA-OSZP/2020/001376-2

20.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Tuja - Mesto Šaľa
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]