Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresné úrady

Pôsobnosť okresných úradov upravuje § 27 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Operatívny pokyn riaditeľa odboru zmeny klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veciach uplatňovania zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s § 27 ods. 1 písmeno c) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov má okresný úrad povinnosť vydať prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými účastníkmi schémy obchodovania alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky.

Potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov

V súlade s § 27 ods. 1 písmeno h) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov okresný úrad schvaľuje správu o zlepšení podľa článku 69 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Vzor rozhodnutia, ktorým môže okresný úrad schváliť správu o zlepšení

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov okresný úrad preskúma povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov každých päť rokov a následne vykoná jeho zmeny a doplnenie.

Usmernenie - preskúmanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov každých päť rokov

 

Európska komisia poskytla nasledujúce dokumenty slúžiace na podporu vykonávania nariadení č. 600/2012 a č. 601/2012:

Kontrolné zoznamy - slúžia na zabezpečenie harmonizácie a uplatňovania rovnakej kontroly pre všetky prevádzky v pôsobnosti jednotlivých okresných úradov v rámci Slovenskej republiky