Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. fáza (2021 - 2030)

Revidovaná smernica o EÚ ETS (smernica (EÚ) 2018/410), ktorá sa bude uplatňovať v 4. fáze obchodovania s emisnými kvótami (2021 - 2030),  nadobudla účinnosť 8. apríla 2018 (konsolidované znenie).

Sekundárna legislatíva:

 

Verejné konzultácie:

 

 

Implementácia sekundárnej legislatívy:

Vykonávacie právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Stanovenie revidovaných referenčných úrovní Článok 10a(2) 2020
Úprava bezodplatnej alokácie v dôsledku zmien úrovne činnosti Článok 10a(21) 2019
Modernizačný fond Článok 10d(9) 2020
Monitorovanie, nahlasovanie, overovanie, akreditácia Článok 14 a 15 prijaté

 

Delegované právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Aukcie Články 3d(3) a 10(4) prijaté
Pravidlá pre bezodplatnú alokáciu Článok 10a(1) prijaté
Inovačný fond Článok 10a(8) prijaté
Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka Článok 10b(4) prijaté
Register Článok 19(3) prijaté