Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

FAQ

Akým spôsobom mám vypočítať celkové emisie skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva v motorovom benzíne/nafte ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z. v t CO2eq (v Hlásení o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív – tabuľka č. 1, riadok 6/tabuľka č. 2, riadok 4)?

Uvádzame vzorový príklad výpočtu (čísla sú len ilustračné):

Vstupné údaje sú uvedené v Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny:

Postup:

  1. Energetický obsah je 30 GJ/ m3 = 30 000 MJ/m3
  2. Celkové množstvo dodávky je 60 m3, tzn. celkový energetický obsah dodávky je 60 m3*30 000 MJ/m3 = 1 800 000 MJ
  3. Celkové emisie skleníkových plynov sú 47,00 gCO2eq/MJ, čiže emisie pre celú dodávku by boli 47,00 gCO2eq/MJ *1 800 000 MJ = 84 600 000 gCO2eq  - t.j. 84,6 tCO2eq (v hlásení sa uvádzajú emisie v tonách CO2eq!!)
  4. Ak máte napr. 10 dodávok, pre každú je potrebné tento údaj vypočítať, následne ich všetky sčítať a výsledný súčet uviesť v tabuľke 1, riadok 6 (resp. tabuľke 2, riadok 4) hlásenia, pričom sa sem uvádzajú iba údaje pre biopalivá, ktoré SPĹŇAJÚ kritériá trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky č. 271/2011 Z. z.

Akým spôsobom máme postupovať pri podávaní správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa § 14c ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. za rok 2013, ak sme v danom roku podali hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív na malé množstvo paliva, ktoré bolo použité pri technologickom procese/skúšobnom procese/ako kalibračná látka a pod.?  

V prvom rade je potrebné, aby ste s Ministerstvom hospodárstva SR, resp. Colnou správou skonzultovali, či sa na Vás vzťahuje ustanovenie podľa § 14a ods. 2 zákona NR SR č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, tzn. že uvádzate pohonné látky na trh SR (resp. že ste ich uviedli na trh).

Ak sa na Vás § 14a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. vzťahuje, máte povinnosť podať správu podľa § 14c ods. 2, nakoľko povinnosť znižovať emisie za životný cyklus sa dotýka fosílneho paliva. Znižovanie emisií sa dosahuje rôznymi metódami, od znižovania emisií skleníkových plynov počas  ťažby a dopravy ropy, výroby pohonných látok, ich aditivovaní, až po pridávanie biopalív, či využívanie obnoviteľnej energie vo výrobnom procese a pod. Údaje pravdepodobne zhromažďuje a poskytuje výrobca Vami dodaného paliva. Potom už stačí pripočítať emisie z dopravy do SR, ak výrobca túto službu neposkytuje, resp. nepoužíva dohodnutú hodnotu emisií, ktorá už transport zahŕňa.

Ak uvedenými informáciami nedisponujete, pošlite správu v požadovanom členení, kde bude dosahovaná úspora emisií skleníkových plynov za životný cyklus rovná „0“. Je to potrebné z hľadiska vyhodnotenia celkových úspor za SR v rámci dokazovania plnenia medzinárodných záväzkov SR. Priebežný cieľ vo výške 2 % má horizont 31. 12. 2014, a 4 % do 31. 12. 2017 (podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.).

Od ktorého roku sú hospodárske subjekty povinné podávať správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa § 14c ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z.?

Právnické alebo fyzické osoby podľa § 14a ods. 2 zákona NR SR č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sú povinné zaslať správu každoročne do 31. marca od roku 2012, vzhľadom na to, že príslušný zákon a vyhláška č. 271/2011 Z. z. nadobudli účinnosť v priebehu roka 2011.

Je potrebné, aby sme zaslali kópiu potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny, ak sme na trh v SR dodali pohonné látky bez obsahu biopalív?

Nie, v prípade, že ste na trh v SR nedodali biopalivá, nie je potrebné (a ani možné), aby ste uvedené potvrdenie vystavili a jeho kópiu zaslali na Slovenský hydrometeorologický ústav. V danom prípade však neplníte povinnosť podľa § 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, čiže pri vypĺňaní Hlásenia o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív si musíte vypočítať výšku pokuty (bližšie informácie poskytne Finančná správa SR).