Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stav životného prostredia

Správy o stave životného prostredia
Každoročne vydávané správy informujú o stave životného prostredia o príčinách a následkoch tohto stavu, o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného prostredia, vrátane medzinárodnej spolupráce. Od roku 2015 je súčasťou správy aj mimoriadna kapitola, ktorá nastoľuje a analyzuje aktuálnu tému. Doteraz boli takto spracované tieto oblasti 

  • Globálne megatrendy
  • Obehové hospodárstvo
  • Životné prostredie a zdravie obyvateľstva

Kompletné správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike nájdete na internetovej stránke http://enviroportal.sk/spravy/kat21.

Indikátory ŽP
Kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele poskytujú prehľad o stave životného prostredia. Sú pomocným nástrojom pri plánovaní stratégií a konkrétnych politík, lebo na stanovenie cieľov treba dobre poznať aktuálny stav. Prostredníctvom indikátorov je možné zároveň odsledovať, či sa stanovené ciele plnia. Databáza indikátorov je dostupná na nasledovnej adrese https://www.enviroportal.sk/indikatory.

Výhľadové štúdie
Čoraz väčší dôraz sa kladie na prognózovanie budúcich trendov vývoja a ich dopadu na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Vďaka týmto poznatkom je možné lepšie nastaviť politiky v oblasti životného prostredia zohľadňujúc globálny kontext a možné scenáre dlhodobého vývoja. Na Slovensku vyšli doteraz nasledovné publikácie:

 

Užitočné odkazy: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/hodnotenie-zivotneho-prostredia/hodnotenie-zivotneho-prostredia.html

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže