Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie, usmernenia

I. USMERNENIA, STANOVISKÁ

II. INFORMÁCIE

Žiadosť o vydanie osvedčenia IPKZ

Žiadosť o vydanie osvedčenia na poskytovanieodborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa ods. 4 § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielajte na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

Oddelenie integrovanej prevencie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 1 č. vyhlášky 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O najbližšom termíne budeme informovať tu a uchádzačom, ktorí zaslali žiadosť zašleme pozvánku na konanie skúšky. Termín 27. 3. 2019

Poplatok za vykonanie skúšky.

Kontakt e-mail: gabriela.bizonova@enviro.gov.sk

 

Pridané 24. 7. 2018

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre kováčne a zliarne.

Výzva expertov a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine "Kováčne a zliarne"

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty.

 

Pridané 16. 10. 2017

BAT FÓRUM 2017 - II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, 14. november 2017

Program - BAT FÓRUM 2017

 

Pridané 07. 03. 2017

Výzva pre expertov - členstvo v národnej technickej pracovnej skupine „Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle“ (TPS WGC) a prvé zasadnutie

 

Pridané 01. 03. 2017

 

 

 

Pridané 01. 07. 2016

 

Pridané 01. 07. 2016

Link

 

 

 

Link

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.152.01.0023.01.ENG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN

 

 

  1. Smernica 2010/75/EU o priemyselných emisiách - 1. reporting (2013) 
    https://circabc.europa.eu/w/browse/eaf86daa-8efb-4fd6-9a74-6156ef917ac7
  2. Smernica 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC) - 5. reporting (2012-2013)
    https://circabc.europa.eu/w/browse/bdf649e5-f315-45c7-9652-cacc1a013150

 

    (uverejnené 22. 04. 2016)

 

    (uverejnené 19. 02. 2016)