Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP3-2019/052302/Bal

11.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku, v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Terchová, parcela č. C KN 4630/4.

Žiadateľ: Viktor Struharňanský, Poľná 1247/4, 013 06 Terchová

OU-ZA-OSZP1-2019/034748/Bra

10.12.2019 Žiadosť: Výstavba rekreačnej chaty v k.ú. Ďurčiná

Žiadateľ: Marián Baláž, Ďurčiná 304, 15 01

OU-ZA-OSZP1-2019/050416/Ora

10.12.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/052187/Drn

10.12.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/052173/Drn

10.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.