Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2017/001141

25.08.2017

Žiadosť Obce Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec, zastúpenej Ing. Vladimírom Šiškom, starostom obce o vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2, písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany (vlastné územie TANAP-u), na pozemku parcela C-KN č. 1637 v k. ú. Zuberec