Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2018/008926-002/Ol

10.10.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie južnej strany pozemkov parc.č.C-KN 15795/1,15795/5 v k.ú. Ružomberok, žiadateľ Ing. Ivan Stromko, Ružomberok.