Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2018/002175-002

02.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu (Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky) v k.ú. Liptovské Revúce, na pozemkoch parc.č.C-KN 2792,2793,2794 v súvislosti s realizáciou stavby "Liptovské Revúce - Nižná - zahustenie TS Veteška" pozostávajúcej z realizácie novej kioskovej trafostanice, NN a VN káblových rozvodov; žiadateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina