Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/010850-002

29.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemkov parc.č.C-KN 866/28,866/61 v k.ú. Liptovská Štiavnica (mimo zastavaného územia obce) v súvislosti s realizáciou rodinného domu; žiadateľ INVEST SK REZORT, s.r.o., Mostová 27, Ružomberok v zastúpení Ing. Pavlom Šínom - PO VVV, Hviezdoslavova 878, Likavka