Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/009037-002

27.09.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemkov parc.č.E-KN 1509,1510 v k.ú. Hubová (za hranicou zastavaného územia obce) v území, na ktorom platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra) z dôvodu farmového chovu oviec, kôz a poľovnej raticovej zveri; žiadateľ Miroslav Gerec, Mokraď 275/5, Hubová.