Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/005130-003

12.05.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemkov parc.č.E-KN 4250,4251,4252,4253,4254,4255,4258,4259/2 (C-KN 2323/1) v k.ú. Liptovské Revúce (za hranicou zastavaného územia obce) z dôvodu realizácie záhrady a ovocného sadu, žiadateľ Aleš Mastiš, Liptovské Revúce č.333