Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2015/006517-002

17.07.2015

Správne konanie vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemku parc.č.C-KN 414/33 v k.ú. Štiavnička, ktorý sa nachádza za hranicou zastavaného územia obce a súčasne v území, na ktorom platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny; žiadateľ o súhlas Ing.Ivan Mikula, bytom Štiavnička č.254