Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2015/006203-002

03.07.2015

Oznámenie o správnom konaní vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov s parc.č.C-KN 942/27, 2330, 2332/3 v k.ú. Liptovská Štiavnica (za hranicou zastavaného územia) v území, na ktorom platí 2.stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry), žiadateľ X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. Liptovská Štiavnica