Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-RK-OSZP-2015/004457-003

27.04.2015

Správne konanie vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie, hospodárskych zvierat (oviec) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu (ďalej len „pasenie“) v území a ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v k.ú. Liptovská Lúžna, v lokalitách Pod Čiernym Vrchom (do 400 ks oviec), Pod groňom (do 500 ks oviec), Nad meandrami Lúžňanky (do 500 ks oviec) - žiadateľ Svojpomocné podielnícke družstvo poľnohospodárov Lúžňan Liptovská Lúžna