Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2014/003953-003-OP

06.05.2014

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu národného významu v k.ú. Ružomberok, lokalita Vyšné Matejkovo, parcely C-KN 14996/2 a 15006/1. Žiadateľ Martin Bennár a manželka Lucia, I.Houdeka 1061/8 Ružomberok. Dôvod - výstavba rekreačnej chaty